Alle norske fruktlager ønsker å bidra til at det blir bygget og formidlet kunnskap som trengs for å optimalisere håndteringen av frukt, spesielt epler. cc: CorelPhoto

FruktKlima

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

 Trygg og holdbar mat  

I dette prosjektet står kompetanseoverføring til fruktlagrene sentralt, for at de skal kunne utnytte og implementere resultatene for optimalisert lagerstyring og kontroll.

Tidspunkt:1. oktober 2020 – 30. september 2024
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Hardanger Fjordfrukt SA, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS), 7 norske fruktpakkerier, PTG Kuldeteknisk AS, NIBIO, Sintef Ocean og Nofima.
Kontaktperson
Portrettbilde av Hanne Larsen
Hanne Larsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 39 908
hanne.larsen@nofima.no

Det er både politisk og markedsmessig ønskelig å utvide sesongen og øke andelen av norsk frukt, men dette krever høy kvalitet og optimal håndtering. Alle norske fruktlager ønsker å bidra til at det blir bygget og formidlet kunnskap som trengs for å optimalisere håndteringen av frukt, spesielt epler.

Som et tillegg til kompetanse- og samarbeidsprosjektet Eple-Handling skal det forskes på sammenhenger mellom tekniske, fysiske og biologiske faktorer. Disse skal sammen bidra til en kunnskapsbasert forbedring ved alle fruktlager. I prosjektet er kompetanseoverføring til fruktlagrene sentralt for å kunne utnytte og implementere resultatene for optimalisert lagerstyring og kontroll.

De spesifikke tekniske målene er optimalisering av dagens lager, avklare behov for oppgradering, samt design av framtidens miljøvennlige kjøletekniske løsninger. Tradisjonelle kuldemedium fases ut på grunn av høy klimabelastning, og miljøvennlige og energieffektive systemer må implementeres. Luftsirkulasjon og -fordeling i lager er viktig med hensyn til kontroll av temperatur, fuktighet og gasskonsentrasjoner som CO2 og etylen. Mengder av modningshormonet etylen i lagerrom skal undersøkes og mulige tiltak skal prøves ut.

Hvilken holdbarhet (kvalitet, skade og råte) frukten har ved ulike strategier for bruk av lagerrom skal undersøkes og hvordan disse faktorene henger sammen. Økonomiske aspekter ved de ulike strategiene og lagringstidene vil bli klarlagt. FruktKlima vil være et bidrag fra fruktnæringen for reduserte klimagassutslipp, i tillegg til å øke utbyttet, øke norskandel frukt, og redusere matsvinn.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter