Klimaendringene tvinger torsken nordover og kan drastisk redusere bestanden i løpet av dette århundret, viser ny forskning.

Sist oppdatert

Publisert

 

Les på engelsk

Om Parisavtalen ikke overholdes vil temperaturøkning og havforsuring føre til at torsken blir drevet nordover for å finne optimale gyteforhold på 3 – 7 grader.

Torskeembryoer, altså befruktede egg, er nemlig svært sensitive når det gjelder temperatur. Selv en liten økning i havtemperatur kan forårsake at eggene dør eller at yngelen deformeres. Situasjonen forverres ytterligere som følge av forsuring. Det samme gjelder også for polartorsk.

Det fremkommer i en vitenskapelig artikkel skrevet av forskere ved tyske Alfred Wegener-institutt, og publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Science Advances.

Publikasjon

Havbruksstasjon brukt til klimaforskning

Forsøkene ble utført ved Nofimas Senter for marin akvakultur på Kraknes, like utenfor Tromsø, og seniorforskerne Atle Mortensen og Velmurugu Puvanendran fra Det nasjonale torskeavlsprogrammet i Nofima er listet som medforfattere i artikkelen.

Mortensen forteller at Nofima stilte fasiliteter til rådighet og bisto under planlegging og gjennomføring av forsøkene. Det var gjennom EU-nettverket AquaExcel at tyskerne fikk opp øynene for muligheten til å klimateste torskeyngel i tidlige livsstadier på Kraknes.

– Gjennom mer enn 15 års erfaring med torskeavl har vi utviklet rutiner og systemer som i dag gjør det mulig å produsere yngel uten store variasjoner i størrelse eller dødelighet. Det er en forutsetning i denne type forskning der resultatene ellers har lett for å drukne i variasjon.

Lofotfisket kan bli skadelidende

Mortensen forteller at kystfisket i Nord-Norge vil merke effektene dersom klimaendringene får fortsette uhindret.

– For eksempel kan Lofotfisket bli skadelidende fordi fisket på gytende skrei blir mer uforutsigbart når fisken trekker nordover og til områder med andre havstrømmer, sier han.

Selv om skrei og kysttorsk kan finne og tilpasse seg nye områder lenger nord, så er prognosene for polartorsk hakket dystrere.

– Mer ille ute

Polartorsk er utbredt i Nordishavet og ved Svalbard. Den krever iskalde temperaturer på 0,5-1,5 grader for å gyte.

– Polartorsken er mest ille ute. Den er omtrent så langt nord som den kan komme. Det er ikke så mye lenger nord for den, sier Mortensen.

Han forteller at selv om det foregår lite kommersiell fangst av polartorsk, så er den viktig for økosystemet i nordområdene som matkilde for blant annet sjøfugl og sel.

Forsuring forverrer

Lenger nord i arktiske farvann vil torskeartene møte på enda et resultat av klimaendringene, nemlig havforsuring.

Havforsuring forekommer ved at gassen karbondioksid (CO2) danner karbonsyre når den reagerer med og løses opp i vann. Desto mer CO2 som slippes ut i atmosfæren, desto mer CO2 løser seg opp i havet. Resultatet er et surere hav.

Forsøkene utført ved Nofima viser at surere hav har en ødeleggende effekt på embryoutviklingen til torsk. Antall befruktede egg som ikke overlever øker med 20-30 % med et pH-nivå på 7,7 selv ved optimale temperaturer. I dag er pH-nivået på omtrent 8,0.

Dersom man ikke ser betydningsfulle reduksjoner i CO2-utslipp mot slutten av det 21. århundret kan det ha fatale konsekvenser for norsk fiskeri.

– I områdene rundt Norge og Island vil opptil 60 prosent færre torskeegg klekke og bli til yngel, fastslår AWI-forsker Flemming Dahlke i en pressemelding.

Kontaktperson