Det er fullt mulig å bli kvitt problemet med avrenning fra lastebiler som transporterer fersk fisk. Det kalde fakta er at temperaturkontroll har alt å si.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

– Det aller viktigste kriteriet er at fisken er tilstrekkelig kjølt før den pakkes i kasser med is, med en kjernetemperatur lavere enn 1 °C, påpeker forsker Bjørn Tore Rotabakk i Nofima. 

Sammen med Christian Petrich fra SINTEF Narvik og Jørgen Lerfall fra NTNU, har Bjørn Tore Rotabakk derfor på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), jobbet for å finne et foretrukket temperaturregime fra pakking til leveranse av fersk fisk for å redusere mengden avrenning under transporten.

Modell for beregning av avrenning

Det har resultert blant annet i en modell, som via egen nettside skal kunne hjelpe næringsaktørene til å beregne mengden avrenning som produseres basert på temperatur på fisken i kassen. Undersøkelser i prosjektet viser at det er store forskjeller mellom de ulike aktørene i bransjen med tanke på temperaturkontroll av fisk. Hovedutfordringen med avrenning ligger nok hos produsentene, der fisken generelt ikke blir tilfredsstillende nedkjølt, sier Rotabakk.

Mesteparten av fersk fisk som fraktes med lastebil i Norge, transporteres i isoporkasser kjølt med is. Utilstrekkelig kjøling av fersk fisk før pakking og ising, fører til at en betydelig mengde av isen smelter under transport.

– Er fisken 3,0 grader, så gir det nesten 650 liter avrenning, og er lastebilen i tillegg satt på 3,0 grader, så får man totalt 740 liter de første 48 timene fisken er under transport, sier Rotabakk.

Smeltevannet får gjennom dreneringshull renne av lastebilene og ut på norske veier.

Sjømatbedriftene og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) anslår at én enkelt lastebil kan slippe ut opptil 3600 liter i løpet av en transport på 36 timer.

Dette mener vegmyndighetene kan gi glatte veier – både sommer og vinter – grise til ferger og lage vond lukt. Og det kan gi andre sikkerhetsproblemer i trafikken. Ifølge NRK har Statens vegvesen og politiet vurdert å anmelde oppdrettsselskapene for medvirkning til lovbrudd.

Store forskjeller i temperaturkontroll på fisk

De aller fleste som deltok i studien oppga et temperaturmål på 1-3 °C for fisk som pakkes med is. Det konkluderer forskerne med vil gi smelting av is og avrenning under lagring og transport.

Rask og god kjøling mener han bør være både i produsentens, distributørenes og forbrukernes interesse, fordi det reduserer både enzymatisk og bakteriologisk aktivitet, og gir dermed bedre kvalitet og forlenget holdbarhet på fisken.

– Hvis man ikke klarer å kjøle fisken godt nok, for eksempel når den transporteres om sommeren, så kan man enten kompensere ved å vente med å sende fisken, eller ved å benytte tette kasser, sier Bjørn Tore Rotabakk.

Flere metoder kan løse problemet med avrenning

Det er gjort flere forsøk på å stoppe avrenningsproblemet, men man har så lagt ikke lyktes med å eliminere det.  Forskerne oppsummerer i den faglige rapporten «Reduksjon av smeltevann fra fisketransport»:

  • Tette kasser fremstår som et alternativ som raskt kan implementeres hvis fisken er tilstrekkelig nedkjølt. Tette kasser må enten være laget for å samle opp avrenningsvannet uten å komme i kontakt med fisken, eller så må det benyttes en absorbent som håndterer avrenningen. Begge løsninger vil være dyrere sammenlignet med dagens løsning der smeltevannet ledes vekk fra kassene gjennom dreneringshull.
  • Et annet alternativ er å montere oppsamlingstanker på lastebilene. Disse ligger under semitraileren og samler opp vannet som dannes. Med dette alternativet, er det en utfordring med kapasitet, da dagens tilgjengelige tanker rommer cirka 250 liter. Det vil også ta tid før det er montert tanker på alle semitrailere som transporterer fisk i Norge.
  • I tillegg eksisterer det alternative kjølemedier som ikke gir avrenning, slik som CO2-snø og gel-ice. CO2-snø er kostbart, og kommer med en HMS-utfordring, mens gel-ice også er dyrere enn is, og gir et avfallsproblem hos kunden.

Inviterer bransjen til webinar om avrenning

Funnene i prosjektet vil bli presentert for næringen i et webinar tirsdag 18. april. Webinaret er gratis for alle interesserte.

– Vi tror vi har interessante funn som vil være av stor nytte for næringen, sier Bjørn Tore Rotabakk.

Hovedfunn

• Det viktigste tiltaket for å redusere avrenning fra vogntog som transporterer fisk er å kjøle fisken tilstrekkelig – det vil si til under 1 °C – før den lastes på bil.

• Tiltak som tette kasser og oppsamlingssystemer er mulig å gjennomføre, men det eksisterer ingen systemer som er gode nok per i dag som en rask løsning på problemet.

• En kombinasjon av bedre kjøling, og tette kasser eller oppsamling vil være et godt alternativ

• Det er laget en modell der man selv kan beregne mengden avrenning som produseres basert på temperatur på fisken inn i kassen, og omgivelsestemperaturen til kassen. Modellen vil lanseres under webinaret 18. april.

Fakta

Norge er en stor eksportør av sjømat, med en eksport på 1,7 millioner tonn villfanget fisk og 1,4 millioner tonn oppdrettsfisk i 2021. Av dette ble 1,1 millioner tonn av laksen eksportert fersk, mens 111.000 tonn av de villfangede artene var omsatt fersk (Sjømatrådet).

Prosjektet ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Prosjektet ble finansiert med kr 2,5 millioner, og gikk fra juni 2022 til mars 2023.

Prosjektet var et forskerstyrt prosjekt, med deltagere fra Nofima, SINTEF Narvik og NTNU.

Referansegruppe besto av representanter fra Norfra AS, Nordlaks produkter AS, Grieg Seafood Finnmark AS, Norges Lastebileier-Forbund, Lerøy Norway Seafood AS og Sjømat Norge.

Kilder: Norges Sjømatråd, Statistisk sentralbyrå og Nofima

Publikasjon

Kontaktperson