Nofima rapportserie

Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 29/2012

Antall sider: 32

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-015-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I prosjektet er det utført intervjuundersøkelse i fire filetbedrifter og produksjonsforsøk med både torsk og hyse i to av bedriftene.
Målet i spørreundersøkelsen var å finne hvilke kvalitetsfeil i råstoffet bedriftene selv vurderer som de alvorligste, ut fra økonomiske betydning. Undersøkelsen viser at de kvalitetsfeilene som bedriftene mener har størst betydning for produksjonsresultatet er: Rødfarget filet, filetspalting, ferskhet, feil sløying og bløt konsistens.
I produksjonsforsøkene var målet å dokumentere hva råstoffkvaliteten betyr for produksjonsresultatet og produktverdien, i filetproduksjon av fersk torsk og hyse. To produksjonsforsøk med hyse, utført av Nofima i samarbeid med bedriftene, viste at den beste råstoffkvaliteten gav inn til 4,7 % høyere andel fersk loins og 1,2 % høyere totalt produktbytte. Kalkulert produktverdi var også høyere enn i forsøk med dårligere råstoff-kvalitet. Produksjonsforsøkene med torsk viste at god råstoffkvalitet gav inn til 4,6 % høyere andel fersk loins og høyere kalkulert produktverdi, enn i forsøk med dårligere råstoffkvalitet.