Med økende bruk av rensefisk, særlig villfanget bergnebb og oppdrettet berggylt og rognkjeks, er det behov for grunnleggende kunnskap om stress og velferd hos disse artene.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. nov 2015

Slutt

15. apr 2019

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

NTNU, UiB, Nord Universitetet

Hypotesen er at god velferd vil fremme både overlevelse, trivsel og effektiv lusebeiting hos rensefisken.

Målet er å utvikle og levere robuste og kunnskapsbaserte operative velferdsindikatorer (OVI) som kan brukes for å fremme god velferd hos rensefiskartene berggylt (Labrus berggylta) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.).

Prosjektet skal også gi ny kunnskap om grenseverdier for miljøfaktorer som kan være kritiske for artens velferd.

Delmål

  1. Å kartlegge faktorer som utløser stressrespons hos rognkjeks og berggylt.
  2. Å klarlegge hvordan ulike risikofaktorer påvirker velferd hos rognkjeks og berggylt.
  3. Å klarlegge hvordan ernæringsstatus påvirker fiskevelferd hos begge arter.
  4. Å klarlegge om utforming av skjul påvirker overlevelse og velferd gjennom vinteren i merd.
  5. Å optimalisere prosedyrene for vaksinering med hensyn til fiskestørrelse og døgngrader.
  6. Å klarlegge om sedasjon/bedøving har positiv effekt på håndteringsstress ved vaksinasjon.
  7. Å vurdere grad av håndteringsstress (slik som sortering, pumping, trenging).
  8. Å utarbeide en artsspesifikk protokoll med OVI som er velegnede til å evaluere velferd hos rognkjeks og berggylt.
  9. Å anbefale, med basis i vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, konkrete tiltak for reduksjon av stress/optimalisert velferd i produksjon og bruk av rensefisk.

Samling av faktaark

I prosjektet har det blitt produsert to serier med faktaark basert på vitenskapelig og praktisk kunnskap, til nytte for alle som jobber med berggylt og rognkjeks:

Publikasjoner