Økt verdiskaping i oppdrett av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2016

Slutt

01. jan 2021

Finansiert av

Svanøy Havbruk AS

Samarbeid

Prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet er daglig leder Ove Inge Vågen ved Svanøy Havbruk AS

Det er veletablerte markeder for rogn fra laks og ørret til konsum. Det er vekst i etterspørselen etter slik rogn, bl.a. som følge av ”sushi- bølgen”. Størstedelen av forsyningene til dette markedet kommer fra villfanget stillehavslaks. Rogn fra laksefisk til konsum er nytt eksportprodukt fra Norge. Svanøy Havbruk AS har i samarbeid med Nofima sett på muligheten til å utnytte overskuddsrogn fra stamfiskhold til konsum. Dette samarbeidet har vært forløperen til ideen om å produsere matfisk og konsumrogn fra regnbueørret.

Fortrinn

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende sentrale fortrinn:

  • Ørretrogn til konsum er ettertraktet og godt betalt
  • Ørret kan ha høy kvalitet på fiskekjøttet selv om den er kjønnsmoden og bærer rogn.
  • Kvalitet på rogn fra oppdrettsfisk er bedre, enn på rogn fra villfanget fisk
  • Svanøy Havbruk AS har ekspertise i oppdrett av ørret og produksjon av rogn

Kombinert produksjon av konsumrogn og filet på stor ørret i sjø er ”nybrottsarbeid”. Å løse FoU – utfordringene vil kreve gjennomføring av forsøk over tid i praktisk fullskala fiskeoppdrett kombinert med systematisk markedsarbeid. Det er innvilget FoU konsesjon på 780 tonn MTB for 4 år, der konsulentselskapet Reksund AS bistår i planlegging og styring av prosjektet. Visjonen er å bidra til å sikre vekst i ørretproduksjonen tilsvarende den forventede veksten i lakseproduksjonen, dvs. å øke produksjonen av ørret i Norge fra 72.600 tonn i 2013 til 290.000 tonn i 2050. Dette søker vi å oppnå blant annet gjennom prosjektets hovedmål som er å øke verdiskapingen i norsk ørretoppdrett ved å kombinere produksjon av rogn til konsum og matfisk samtidig.

Målsettinger

Besøk ved Svanøy Havbruk AS. Foto: Stein H. Olsen/Nofima
Besøk ved Svanøy Havbruk AS. Foto: Stein H. Olsen/Nofima

I dag er det både produksjonsmessige og markedsmessige utfordringer knyttet til å få etablert slik kombinert matfisk og rognproduksjon i Norge. Mer spesifikt er målene som følger:

  • Det må utvikles metode for produksjon av ørretrogn av høy kvalitet til konsum på en måte som gjør at man samtidig opprettholder høy kvalitet på fiskekjøttet.
  • Framskaffe tilstrekkelig mengde god råvare som kan gi grunnlag for lønnsom og regulær eksport av ørretrogn til konsum.

Nofima er samarbeidende FoU-institusjon med faglig ansvar for gjennomføringen av prosjektet og oppfølging av FoU- utfordringene. Det bærende prinsippet er at resultatene fra prosjektet skal kunne komme hele oppdrettsnæringa i Norge til gode.

Kompetanseheving

Besøk ved Svanøy Havbruk AS. Foto: Stein H. Olsen/Nofima
Besøk ved Svanøy Havbruk AS. Foto: Stein H. Olsen/Nofima

Publiseringer og kompetanseheving i næringa vil bl.a. skje på følgende måter:

  • Rapporter fra Nofima gjøres offentlig tilgjengelig
  • Forskere fra Nofima og fra Svanøy Havbruk AS gis mulighet til å publisere resultater fra prosjektet i vitenskapelige og populærvitenskapelige tidsskrift.
  • Representanter fra både Nofima og fra Svanøy Havbruk AS presenterer, både hver for seg og sammen, resultatene fra prosjektet på fellesarenaer i næringa
  • Prosjektet og resultatene fra det presenteres på samlinger i og på nettsiden til Salmon Group AS hvor Svanøy Havbruk AS er medlem.

Svanøy Havbruk AS vil som en del av sitt salgsarbeid, orientere sine oppdrettskunder om prosjektet og resultatene fra det. Tilsvarende gis Aqua Gen AS mulighet til å bruke resultatene fra prosjektet i sitt salgsarbeid overfor sine kunder. Det vil også bli lagt til rette for at de som ønsker å lære mer om kombinert rogn og matfiskproduksjon av ørret, kan besøke Svanøy Havbruk AS. Befaringer på oppdrettsanlegg kan kombineres med møter og overnatting på ærverdige Svanøy Hovedgård.  

Publikasjoner