Nofima rapportserie

Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn I; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 18/2019

Antall sider: 12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-597-2

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Den overordnede idéen for dette prosjektet er å øke verdiskapingen innen oppdrett av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i Norge gjennom kombinert produksjon av matfisk og konsumrogn. Fra tidligere forsøk med ørret fra Svanøy havbruk AS har vi sett en markant nedgang i filetfarge (astaxanthin innhold) hos ørret i perioden rett før rogna egner seg til konsum. Dette bidrar til kvalitetsforringelse av muskel/filet. Ørret kan ikke lage astaxanthin og er avhengig av å få det gjennom fôr. For å forbedre innfargingen av muskel ble det satt opp et forsøk med forhøyet nivå av astaxanthin (90 mg) mot kontroll på 60 mg. Forsøksfisk som inngikk i prosjektet var kjøpt inn som “All female” fra AquaGen. Dessverre viste det seg at det hadde skjedd en feil ved leveransen slik at forsøksfisken var vanlig ubehandlet regnbueørret. Dette ble oppdaget først ved slakting høsten 2018. Resultatene fra måling på denne fisken viste at 90 mg astaxanthin ikke påvirker muskelens biokjemiske sammensetning sammenliknet med kontrollgruppen. Resultatene viser videre liten sammenheng mellom økt astaxanthin innhold i fôr og økt innfarging av rogn. Det ble heller ikke funnet signifikant forskjell i kjemisk målt astaxanthin i muskel mellom gruppene, selv om det var en tendens til høyere verdier i 90 mg gruppen.