Cermaq er nå i gang med tredje runde med lakseproduksjon i lukket merd, uten behov for avlusing.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

I nabomerden, som er tradisjonell merd med not, har de måtte avluse flere ganger.

Det er nettopp kombinasjonen av semilukket merd og åpen merd ved siden av hverandre, som gjør den semilukkede merden til Cermaq, kalt Certus, til et yndet forskningsobjekt. Forskningen gjøres i CtrlAQUA, som er et Nofima-ledet senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen oppdrett i lukkede systemer.

Nofima-forskere og Cermaq har sammenlignet målinger fra de to produksjonstypene direkte, og fått verdifull informasjon om forskjellene i vekst, fôrforbruk, lusepåslag og velferd. Harald Takle er leder for innovasjon og utvikling i sjø i oppdrettsselskapet Cermaq, og han oppsummerer resultatet fra forskningen slik:

Harald Takle

− Det viktigste kvalitetstegnet for Certus er at vi ikke har hatt lus. Veksten er også noe bedre selv med betydelig høyere fisketetthet i Certus, og dødeligheten er like lav i begge anlegg, sier Takle.

Den gode veksten i Certus forklarer han med fravær av avlusing, en litt bedre snittemperatur, og mer stabilt vannmiljø enn i en åpen merd. Den første semilukkede merden på 10400 m3 ble satt ut i 2018 i Nordland, og en større og forbedret versjon (15000 m3) ble satt ut i Canada i 2020. Det er teknologileverandøren og CtrlAQUA partneren Fiizk som har utviklet merden, med Cermaq som svært kravstor oppdragsgiver, ifølge Takle.

− Vi har nå en lovende teknologi som er i en tidlig utviklingsfase. Hvis den skal være konkurransedyktig mot RAS og åpne merder i sjø, må vi fortsatt forbedre fiskens ytelse og redusere kostnadsnivået, sier Takle.

Flaskehals for økt produksjon

Han mener norsk oppdrettsnæring kommer til å få en flaskehals i vekst dersom man ikke lykkes med satsingen på lukkede anlegg i sjø.

− Det viktigste med lukkede anlegg i sjø er å ta ned det totale lusepresset og få opp andelen postsmolt for å gjøre vekst mulig i eksponerte anlegg og offshore. Eksponerte anlegg krever postsmolt for å ivareta god fiskevelferd og samtidig korte ned produksjonssyklusen.

− Per i dag er rammebetingelsene for semilukka anlegg for dårlige. Det er knyttet usikkerhet til viktige regulatoriske faktorer, samtidig som vi mangler tilstrekkelig dokumentasjon om effektene av semilukkede anlegg, og med kun en lukket merd blir det vanskelig å få god nok kvalitet i dokumentasjonen. Da blir det stor risiko å investere. Så for oss ligger satsingen foreløpig på vent i Norge, sier Takle.

Utfordringer som er avgjørende å løse

Cermaq oppsummerer sine fremste utfordringer i ordene forutsigbarhet og kostnadseffektivitet: Kostnadseffektiv rensing av inntaksvann, slamhåndtering, oksygenering, samt forutsigbare rammevilkårog behov for egen konsesjonsordning for lukkede anlegg. Han etterlyser også ordninger som stimulerer teknologiutvikling hvor det blir tatt hensyn til at lukkede anlegg fortsatt har et stort FoU behov for at teknologien skal lykkes.

Av disse utfordringene jobber forskere i CtrlAQUA spesielt med rensing av inntaksvannet. Ved å rense inntaksvannet kan oppdretter fritt flytte fisken til andre merder uten å søke om dispensasjon. Dette er svært viktig for en kostnadseffektiv produksjon av postsmolt til eksponerte anlegg og offshore-produksjon.

Nofima jobber med rensing av inntaksvannet og finner at bruk av UV kan fjerne opptil 99 prosent av noen av de mest vanlige mikroparasittene.

Fantastisk samarbeid

I arbeidet med utvikling og testing av Certus er det en rekke bedrifter og forskningsinstitutt i CtrlAQUA senteret som bidrar. Takle er ivrig i å få fram hvorfor det er viktig å være med i dette senteret:

− Det er en fantastisk møteplass, smeltedigel og informasjonsutvekslingskanal, der en får diskutert nåværende og framtidige utfordringer, og kan adressere dem sammen. Med alle partnerne som er med i et SFI, får man et bredt erfaringsgrunnlag fra næringa kombinert med en pool av forskere, som alle møtes på temamøter og årsmøter i senteret. Der har vi veldig gode og åpne diskusjoner, sier Takle.

Fisken er overvåket av kamera fra CreateView. − Overvåkningen er en gave for oss i Covid-tiden. Når forskere ikke kan komme til merdkanten og følge med, kan vi likevel følge opp forsøkene gjennom digitale verktøy, sier Takle. Foto: CreateView

CtrlAQUA

Denne artikkelen er skrevet av Nofima for CtrlAQUAs årsrapport for 2020.

Det norske instituttet Nofima er vertsinstitusjon, og seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, samt 14 industripartnere er med.

CtrlAQUA er medfinansiert av Norges forskningsråd og rådets partnere, og skal operere fra 2015 til 2023.

Kontaktperson