Nofima rapportserie

Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010

Dreyer, Bent Magne; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 30/2011

Antall sider: 19

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-899-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i prosjektet Markedsbasert høsting av fiskeressurser i prosjektperioden 2010/11. I rapporteringsperioden har det i prosjektet vært utført fire hovedaktiviteter. De har vært organisert som følgende delprosjekt;
• Strukturering og landingsmønster
• Høstfiske og restkvoter i kystflåten
• Stimulering til økt levendefangst
• Fangstreguleringer og råstoffkvalitet

I tillegg har det i prosjektperioden vært gjennomført prosjektmøter for medlemmene av referansegruppa og deltakere fra Fiskeri- og kystdepartementet. Samtidig har forskergruppen vært involvert i en rekke møter og deltatt i prosjekter som er relatert til funn fra prosjektet.
I dette notatet gis en oversikt over hensikten med delprosjektene, de funn som er gjort, og hvilke implikasjoner funnene har. I tillegg gis det en oversikt over hvordan funnene er formidlet, gjennom publikasjoner og/eller presentasjoner fra hvert enkelt delprosjekt.
Prioritering av delprosjekter, og innretningen til disse, følger det oppsett som fremgår av FHFs handlingsplan for 2010 og den enighet som ble oppnådd i referansegruppemøtet 1. september 2010. Bakgrunnen for diskusjonene i det omtalte referansegruppemøtet var et eget arbeidsnotat ”Delprosjekt – Markedsbasert høsting av fiskeressurser” (Dreyer 2010) – av 20. september 2010 – som referansegruppen ga sin tilslutning til.