Nofima rapportserie

Urapportert fiske i torskefiskeriene – resultater fra spørreundersøkelse om juks

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 26/2014

Antall sider: 34

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-200-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Urapporterte fiske er et problem i mange lands fiskerier. Rykter og medieomtale tydet på at problemet var betydelig i torskefisket 2013. For å skaffe bedre informasjon om omfang og mekanismer ble det gjennomført spørreundersøkelser rettet mot fiskebåtredere, fiskere og fiskekjøpere. Fra fiskergruppene fikk vi totalt 275 svar og fra fiskekjøperne 32 svar; begge gir en svarprosent på om lag 20. Responsen er relativt godt fordelt på fylker og fartøygrupper.

De viktigste funnene er knyttet til omfanget av underrapporteringen, hvilke metoder som anvendes og holdninger. På en kvalitativ skala (1-5) vurderes omfanget til 2,4 (fiskere) og 2,9 (fiskekjøpere). På en kvantitativ intervallskala er gjennomsnittet om eget og fiskere man har nær kjennskap til en underrapportering på henholdsvis 4,6 og 11 %. Fiskekjøperne svarer her 1,3 og 14 % om tilsvarende kategorier. Det er betydelig variasjon i alle svarene. Om lag 40 % av fiskerne svarer at de selv jukser, mens 60 % hevder at fiskerne de har nær kjennskap til underrapporterer.

Det er betydelig variasjon i hvilke metoder som anvendes. Storhundre, feil omregningsfaktor og ikke seddelføring av fisk med betydelige kvalitetsfeil vurderes som de mest alvorlige av både fiskere og fiskekjøpere. Holdninger er viktige for overholdelse av regelverk. I denne studien hevder 40 % av at juks er akseptert blant næringsaktørene. Det er en nær sammenheng mellom fiskernes vurdering av omfanget og opplevelsen av aksept.