Oppdretterne i Rogaland og Hordaland kjøpte inn varer og tjenester for cirka 9,45 milliarder kroner i 2013. 90 prosent av dette ble brukt på Vestlandet, ifølge en ringvirkningsanalyse fra matforskningsinstituttet Nofima. Den regionale effekten er dermed stor.

Sist oppdatert

Publisert

Wilhelm Andreas Solheim  

Les på engelsk

Forskerne har kartlagt omfanget av aktiviteter innen oppdrettsnæringen i de to fylkene, og undersøkt hvilke ringvirkninger dette fører til. En viktig del av ringvirkningene er den aktiviteten som skapes gjennom oppdrettsnæringens kjøp av varer og tjenester.

– De siste 10–15 årene har vi sett en utvikling hvor underleverandører overtar stadig flere oppgaver innen oppdrett. Resultatet er at leverandørindustrien vokser. Serviceselskaper har vokst fram langs hele kysten, men denne typen servicetjenester blir i veldig stor grad levert av lokale leverandører, sier seniorforsker Roy Robertsen i Nofima.

Innkjøpene i Rogaland og Hordaland utgjør om lag 3,4 millioner kroner per ansatt i oppdrettsnæringen.

– En viktig grunn til veksten de siste årene er den økende luseproblematikken, og økt behov for å leie inn folk og utstyr til hjelp med avlusing. I dag bruker de fleste selskaper innleide båter og mannskap i tillegg til egne folk ved avlusning. Andre typer oppgaver som settes ut kan være notvask, fortøyning, flytting av anlegg, skifte av nøter og så videre, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

En annen konsekvens av luseproblemene er at oppdrettsbedriftene i større grad satser på forebygging av lus. Det betyr innkjøp av leppefisk, rognkjeks, luseskjørt med mer.

– Leverandørindustrien står for mye av innovasjonen i en næringen som har hatt en voldsom teknologisk utvikling. Vi ser større enheter og mer automatisering. Det forskes også mye på fôr, avl, vaksiner og medisiner. Det utvikles utstyr for å overvåke og fôre fisken, og det jobbes mye med å forbedre utstyr for både en mer effektiv og sikrere arbeidshverdag, sier Iversen.

2800 årsverk

Ifølge forskernes beregninger er det 2798 årsverk innen oppdrettsnæringen i de to fylkene. Tallet inkluderer ansatte innen settefisk, matfisk, slakting/foredling og eksport. Ansatte i leverandørindustrien kommer i tillegg.

Slakteri- og videreforedlingsvirksomhet har flest sysselsatte og de kommuner som har slike anlegg er dermed de som har flest sysselsatte.

Hordaland

Hordaland er Norges nest største oppdrettsfylke og har vært dominerende helt siden næringens spede begynnelse for over 40 år siden. Ifølge beregningene er det 2218 årsverk inne oppdrettsnæringen i Hordaland, nesten fire ganger så mange som i Rogaland.

Slakteri- og videreforedling har samlet sett størst sysselsetting i Hordaland med 1226 årsverk. Deretter følger oppdrettsaktiviteten med 704 årsverk.

Ti kommuner i Hordaland har over 50 årsverk innen oppdrettsnæringen. De 10 største står for nærmere 86 prosent av sysselsettingen, og har samlet 1926 årsverk.

Bergen kommune er størst med 467 årsverk. Hovedsakelig fordi flere av verdens største aktører innen oppdrett har hovedkontor her.

Bømlo kommune har 339 årsverk som i første rekke kommer av slakte- og videreforedlingsaktivitet fra flere selskap i næringen.

Sund, Fjell og Kvinnherad er også viktige bearbeidingskommuner. Austevoll, Kvinnherad og Sund er de viktigste oppdrettskommunene, mens Bergen er administrasjons- og salgssenter.

Tysnes og Fusa er viktige settefiskkommuner.

Rogaland

Rogaland er mellomstort som oppdrettsfylke og aktiviteten foregår hovedsakelig i midtre og nordre deler av fylket.

Totalt er det 573 ansatte innen oppdrettsnæringen i fylket fordelt på 18 kommuner. De seks største står for over 86 prosent av sysselsettingen.

Hjelmeland er desidert størst med sine 176 årsverk. Årsaken er slakteri- og videreforedlingsaktiviteten i kommunen.

Stavanger har over 100 årsverk, mye takket være Skretting Aquaculture Research Center. Finnøy har 80 årsverk innen slakting og oppdrett.

Gjesdal har mange årsverk knyttet til Ewos sin forskningsaktivitet som utgjør 50 årsverk.

Fakta

  • Havbruksnæringen i Hordaland og Rogaland utgjorde 21 % av den nasjonale produksjonen i 2014 målt i verdi.
  • Oppdragsgiver for rapporten er Sjømat Norge Havbruk Vest. Hordaland fylkeskomme har også bidratt med finansiering.

Kontaktperson

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Filer og Lenker

Rapport 43-2015