Nofima rapportserie

Kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse 2017−2019

Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 12/2021

Antall sider: 85

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-676-4

Open Access: none

Rapporten presenterer landinger av bunnfisk i Norge fordelt på torsk, hyse og sei samt andre kategorier bunnfisk og krepsdyr for årene 2017 til 2019. Landingene er fordelt på fersk eller fryst, geografisk etter Norges Råfisklags inndeling i soner, på fartøystørrelse og på redskap.
Det presenteres også eksportstatistikk for årene 1992−2019 for torsk, hyse og sei.