Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-561-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind Johannes; Mortensen, Atle

Serier : Nofima rapportserie 23/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

På oppdrag fra NFD har Nofima sammenfattet relevant kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett for å kunne gi anbefalinger for fremtidig utvikling. Studier av torskens reproduksjonsbiologi, fra 1970-tallet, gjorde det mulig å produsere torskeyngel til oppdrettsformål. Selv om det var utfordringer relatert til produksjon av torskeyngel, ble dette i ulike varianter fremmet som en mulig løsning for problemet med en svingende torskebestand. Myndighetene så mulighetene for å styrke sysselsetting og bosetting på kysten og fulgte opp med ulike virkemidler, blant annet et torskeavlsprogram. To selskaper som drev med oppdrett av torsk ble notert på Oslo Børs. Produksjon av oppdrettet torsk økte fra 2000- 2007. Manglende biologisk kunnskap førte likevel til svake produksjonsresultater. I tillegg til finanskrise kombinert med stor tilgang på vill torsk som reduserte prisen til oppdretter førte dette til et konkursras. Torskeavlsprogrammet har imidlertid fortsatt og fjerde generasjon viser så stor avlsmessig framgang at de produksjons-biologiske forutsetningene for oppdrett av torsk vurderes som bedre enn noen gang. Potensialet for fortsatt avlsmessig framgang er fortsatt til stede. Gjennomgangen av tidligere markedserfaringer for oppdrettet torsk viser at prisen fulgte de sesongmessige svingningene til villtorsk. Nye markedsstrategier, som nisjemarkedsføring, kan ha potensial for å utløse en høyere pris. Hverken de produksjonsbiologiske- eller markedsmessige forutsetningene for en videre lønnsom satsing lar seg avklare uten at det nye avlsmaterialet prøves ut i industriell skala. Flaskehalsen for en slik avklaring vil være finansiering av biomasseoppbygging i industriell skala. Det presenteres derfor en skisse til strategi der hovedelementene er å få til et konsortium av interesserte næringsaktører, statlig risikoavlastning og grundig dokumentasjon av om de produksjons- og markedsmessige forutsetningene for lønnsomt oppdrett av torsk er til stede. Dersom det skulle vise seg at forutsetningene skulle være til stede for lønnsom vekst i oppdrett av torsk så vil en måtte forholde seg til skjerpet konkurransen om areal i kystsonen.

Kontaktpersoner: