Nofima rapportserie

Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn I; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 31/2017

Antall sider: 25

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-529-3

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Nærings- og fiskeridepartementet kan pålegge fiskesalgslagene å ha tilsyn med kvaliteten. Fra 2015 har Norges Råfisklag drevet tilsyn med fiskekvalitetsforskriftens § 5, 6, 7 og 8 i Nord-Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Nofima gjennomføre et følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på torsk fra oppstart til 2017.
Datagrunnlaget for evalueringen er målinger av kvalitetsfeil, fangstskadeindeksen; Markedsundersøkelser hos kjøpere i Frankrike, Tyskland, Polen og Norge; og tall fra Norges Råfisklag og Mattilsynet.
Resultatene fra kvalitetsmålingene av fersk torsk fra kystflåten, fangstskadeindeksen, viste generelt ikke noen entydig endring i kvalitet fra 2014 til 2017. Markedsundersøkelsene viser en liten bedring i kvaliteten på torsk, og man er positiv til tiltak for å bedre kvaliteten. Tilbakemeldingen fra Norges Råfisklag var at tilsynet skapte oppmerksomhet rundt tema og at dette kunne gi holdningsendringer. Mattilsynet observerte en økning i regelverksbrudd, særlig for 2017.
Nofima ser ikke en entydig kobling mellom oppstart av Råfisklagets tilsyn og hvordan kvaliteten er på torsken. Men tilsyn, informasjon og forskning vil være et viktig redskap i et langsiktig arbeid for å endre holdninger, kunnskap og praksis. Hvitfisknæringen bør ha fokus på å etablere kvalitetsvurdering av all fisk som leveres, slik at kvalitetstiltak kan benyttes i praksis, samt at fisken kan prises etter kvalitet.