Nofima rapportserie

Estimert innhold av næringsstoff og energi i fôrspill og faeces fra norsk lakseoppdrett

Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 18/2017

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-516-3

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Det produseres 1,3 millioner tonn laks og omsettes 1,5 millioner tonn fôr årlig i Norge. Noe av energien og næringsstoffene fra fôret er ikke tilgjengelig for laksen, og ender opp i faeces. I tillegg ender energi og næringsstoff fra spillfôr (overfôring) som slam. Den totale mengden energi og fosfor i faeces og fôrspill er estimert for landbasert settefiskproduksjon og for sjøfasen i norsk lakseoppdrett. Energiinnholdet i faeces og fôrspill fra landbasert settefiskproduksjon er estimert til 242.880 GJ, og 11.785.235 GJ fra sjøfasen per år med dagens produksjon. De tilsvarende tall for fosfor er henholdsvis 225 tonn og 9.096 tonn.

I dag samles slam fra settefiskanlegg. Myndighetenes rensekrav er generelt basert på reduksjon i konsentrasjon av stoff (TSS, total suspended solids) i vannet. Følgelig er oppdretterens hovedfokus i slamhåndteringen, teknologi og systemer for slik reduksjon av konsentrasjon. Den totale flyt av næringsstoffer og energi i et oppdrettsanlegg er imidlertid dårlig dokumentert.

For å gjøre gode prioriteringer i investeringer og energiforbruk (f.eks. filtersystem, avvanning og transport), i utvikling av teknologi og fastsetting av rensekrav, er det nødvendig med detaljert kunnskap om flyt av næringsstoff og energi i lakseoppdrett. Slik kunnskap kan ligge til grunn for effektiv prioritering av forskning og utvikling på dette feltet.