Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-388-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent Magne

Serier : Nofima rapportserie 23/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne rapporten redegjøres det for resultater fra analyser av hvordan store skift i kronekursen har påvirket resultatmålene for deler av norsk sjømatnæring. Vi retter oppmerksomheten mot prestasjonsmålene; • Verdien av den norske eksporten av sjømat. • Lønnsomheten i fiskeindustrien. Vi utvikler en konkurransekursindeks for sjømat gjennom å vekte ulike markeder (og tilhørende valutaer) etter norsk eksport av sjømat. Denne indeksen gir et bilde av de særegne utfordringene som sjømatsektoren har i forhold til valutasvingninger. En hovedkonklusjon er at sjømatsektoren er eksponert for langt større svingninger enn øvrig norsk eksportindustri. Vi utvikler deretter egne indekser for hovedsektorene – hvitfisk, pelagisk og lakseoppdrett. Videre analyserer vi i hvor stor grad endringene i eksportverdi for hver sektor skyldes valutaforhold, volumendringer eller endringer i pris/produktsammensetning. Videre drøftes hvordan valutauro påvirker lønnsomheten i norsk fiskeindustri. Det blir blant annet vist hvordan perioder med valutauro påvirker lønnsomhetstallene, og hvordan disse effektene overføres gjennom verdikjeden. Tilslutt ser vi på hvordan bruken av valutasikringsverktøy har påvirket sektorens lønnsomhet i perioder med ustabile valutamarkeder. Andre temaer som berøres i rapporten inkluderer sammenhengen mellom sesongpregede fiskerier og eksponering mot valutasvingninger, og hvordan valutakursutviklingen har påvirket sjømatindustriens konkurransesituasjon mot et utvalg viktige konkurrentland. Avslutningsvis gis det en oppsummering av de viktigste funnene fra analysen.

Kontaktpersoner: