Nofima rapportserie

Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 21/2016

Antall sider: 21

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-384-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Nofima har gjennom mange år arbeidet med problemstilling knyttet til råstoffkvalitet og konsekvens av redusert kvalitet. Det er vist hvordan råstoffets beskaffenhet får betydning for videre prosess og produkt, og også hvordan råstoffkvaliteten får betydning for økonomi og lønnsomhet i hvitfisksektoren. Registrering og dokumentasjon av råstoffkvalitet i kystflåten er over tid gjennomført og systematisert slik at det gir informasjon om status og svingninger i kvalitet fra år til år. Med grunnlag i kvalitetsregistreringene er det etablert en database for denne type data.

Fra og med 2015 har Norges Råfisklag ført tilsyn med råstoffkvalitet som en prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark. Tanken bak kvalitetstilsynet er på sikt å styrke verdiskapingen i torskesektoren og eventuelt å gjøre ordningen landsdekkende når en har fått erfaringer fra prøveordningen med kvalitetstilsyn. For å bidra til å vurdere effekt av ordningen vil resultatene av Nofimas kvalitetsregistrering sees i sammenheng med kvalitetsarbeidet utført av Råfisklaget. En sammenlikning av Nofimas målinger fra 2014 og fremover vil kunne si noe om det er endringer å spore på kvaliteten på torsken som leveres i kystfisket.

Nofima gjør i tillegg til fangstskaderegistreringene spørreundersøkelser om kvalitet hos aktører i Norge og ute i markedet. Dette for å få et breiere grunnlag for å evaluere om ordningen gir bedre kvalitet på torsken og om denne forbedringen gir en effekt i markedet.