Nofima rapportserie

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 49/2014

Antall sider: 23

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-250-6

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten viser kunnskapsgrunnlag relatert til havbruksnæringens samfunnsøkonomiske ringvirkninger direkte målt ved sysselsetting og innkjøp fra et utvalg bedrifter. Hensikten med rapporten er ved hjelp av utvalgte data å klargjøre havbruksnæringens ringvirkninger.
• Havbruksnæringen er en usedvanlig arealeffektiv proteinproduksjon. Den direkte fysiske overflatearealbruken i 2013 er på 21,09 kvadratkilometer, og et samlet produksjonsuttak av laks og ørret på 1.243.000 tonn produsert på 573 lokaliteter, innebærer en gjennomsnittlig produksjon på 58.949 tonn laks/ørret per kvadratkilometer brukt sjøoverflateareal.
• Havbruksnæringen ga eksportertinntekter på over 42 milliarder kroner i 2013 og kjøpte varer og tjenester i Norge for 34,3 milliarder kroner.
• Det var 9.621 årsverk tilknyttet primærleddet i havbruksnæringen i 2013. Innkjøp hos leverandørindustrien utgjør 14.678 årsverk i avledet virksomhet i Norge samme år.
• Et havbruksanlegg på sjøen av gjennomsnittlig størrelse bidrar alene til 42 årsverk i Norge (primærledd og i leverandørindustri lokalt og nasjonalt).
• Samlet verdiskaping i matfiskproduksjon av laks og ørret var på 14,7 milliarder kroner i 2013.
• Hvert årsverk i matfiskproduksjonen bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner i 2013. Til sammenligning var det en verdiskapning per årsverk i jordbruk på 360.000 kroner i 2013.
• Selskapene hadde en samlet skattekostnad på 3,207 milliarder kroner.

Det er ikke bare lokalitetskommunene som får gevinst i form av sysselsetting og verdiskaping. Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger, relatert til for eksempel fôrfabrikk, brønnbåtrederi, kassefabrikk, transport og bunkersanlegg. Havbruksnæringen er utvilsomt en vesentlig bidragsyter til å skape nye private arbeidsplasser i kyst-Norge, og har i flere områder fått avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting. Hoveddelen av første leddet i leverandørnæringen er rimeligvis spesialisert mot havbruksnæringen, men både blant disse og andre leverandører er det mange som også betjener andre næringer innenlands. Ut fra leverandørlistene ser det i stor grad ut til å gjelde marin og maritime næringskjeder i kyst-Norge. I vår undersøkelse får vi i liten grad med ringvirkninger som næringen skaper i undervisning, høgskole, forskning og offentlig forvaltning.