Nofima rapportserie

Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til fiskeindustrien i Nord-Norge

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 25/2011

Antall sider: 61

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-889-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom reguleringer og kvaliteten på ferskt råstoff av torsk, hyse og sei som leveres til fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi presenterer reguleringsprosessen før vi oppsummerer kjent kunnskap om sammenhenger mellom redskap, fangstbehandling og kvalitet Dette er koblet til en spørreundersøkelse foretatt blant fiskekjøpere omkring deres oppfatning av kvalitet på råstoff. Undersøkelsen kompletteres med fangstatistikk som viser utviklingstrekk for parametre som kan påvirke råstoffkvalitet.
Vi finner at de redskapstypene som gir dårligst råstoffkvalitet (garn, snurrevad og not (for sei)) øker sine andeler av kystflåtens landinger, mens juksa og line, som gir best kvalitet, reduserer sine andeler. Fangstene blir også større og spesielt store fangster fra store fartøy ser ut til å medføre redusert råstoffkvalitet. Siden sammenhengen mellom råstoffkvalitet og råstoffpris er svak og gjør at pris er et lite effektivt virkemiddel for å bedre råvarekvaliteten, anbefales det å undersøke hvorvidt råstoffkvalitet bør være en av faktorene som vektlegges i reguleringsopplegget. Dersom dette er aktuelt bør en også forske på de økonomiske effektene, både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden, før eventuelle endringer iverksettes.