Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-049-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heide, Morten; Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 3/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Prosjektet har sett på hvordan variabel kvalitet påvirker lønnsomheten i verdikjeden gjennom å intervjue industriaktører og eksportører i hvitfisknæringen. Resultatene viser at vesentlige deler av råstoffet som leveres fra kystflåten er dårlig utblødd, har spalting og slag-/klemskader. Kvalitetsfeilene forplanter seg til sluttproduktene og gir seg utslag i blant annet høyere kostnader i produksjon, dårligere betalt produktmiks, mindre fleksibilitet og dårlig omdømme. Fiskeindustrien fremhever at det også kan forekomme feil i produksjonen som forringer produktet. Det er åpenbart at det gjennom hele verdikjeden tapes verdier i ferskfisk, saltfisk og filetmarkedet som følge av dårlig kvalitet. I tørrfiskmarkedet er bildet derimot mer komplisert. Naturlige svingninger som følge av gyte- og beitevandringer gir variasjon i fiskens kvalitet. Det viser seg imidlertid at samarbeid og dialog mellom fisker og fiskekjøper, der det uttrykkes klare forventninger til kvalitet, har positiv effekt. Det er derfor åpenbart at enkeltaktører har ansvar for, så vel som muligheter til, å påvirke kvaliteten på landet fisk i positiv retning. Likevel er det slik at det landes og omsettes store kvanta torsk fra kystflåten med åpenbare kvalitetsmangler og at problemet har eksistert over lang tid. Det er sterk grunn til å mistenke at det finnes systemiske forklaringer når et helt næringssegment (kystfiske/hvitfiskindustri) opptrer på en måte som gir åpenbare tap av verdier. Med denne bakgrunn bør det undersøkes om og eventuelt hvordan prissystem, fiskerireguleringer og avvikling av offentlig kvalitetskontroll gir tap av inntekter til næring og nasjon.

Kontaktpersoner: