Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-083-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heir, Even; Langsrud, Solveig

Serier : Nofima rapportserie 20/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målet i denne arbeidspakken har vært å identifisere smitteveier og smittekilder for Listeria i anlegg som produserer sløyd og/eller røkt laks. Det er gjennomført systematisk prøvetaking i fire anlegg som prosesserer laks/ørret for å kartlegge forekomst og smittekilder for L. monocytogenes i produksjonsprosessen fra råvare til ferdig produkt (sløyd/røkt laks). Det ble tatt prøver fra miljø, utstyr og fisk. Prøvetaking ble foretatt etter renhold av anlegget og under produksjon. Totalt ble 823 prøver analysert for påvisning av L. monocytogenes og andre Listeria-arter. Påviste L. monocytogenes er blitt typet, og dette har gitt informasjon om smittekilder og smitteveier for L. monocytogenes i anleggene. Det ble påvist L. monocytogenes i 183 prøver, med høyest forekomst av L. monocytogenes i miljøprøver (sluk, gulv) etterfulgt av utstyrsprøver (transportbånd, vakuumutstyr). Det ble ikke påvist L. monocytogenes fra rund laks/ørret før prosessering. Resultatene viser at renholdsrutinene som praktiseres ikke eliminerer Listeria. Typingen av L. monocytogenes indikerte at hvert anlegg innehar persistente stammer, såkalte «husstammer», og at fisken blir smittet ved prosessering i anleggene. Smitte kan forekomme i hele prosessen fra råvare til ferdig produkt. Det ble påvist produksjonsrutiner og faktorer som det bør fokuseres på for å oppnå økt Listeria-kontroll i laksenæringen. Problemstillingen er sammensatt og krever målrettet innsats i hele produksjonskjeden. Resultatene fra rapporten vil danne grunnlag for vurdering og uttesting av tiltak samt for utarbeiding av en veileder for håndtering og forebygging av Listeria-problemer i laksenæringen.

Kontaktpersoner: