I prosjektet skaffer vi kunnskap om hvorfor norsk klippfiskeksport ikke øker i takt med veksten i det brasilianske klippfiskmarkedet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

01. jun 2015

Finansiert av

NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Samarbeid

Norges sjømatråd

Prosjektleder(e):

Ingelinn Eskildsen Pleym

Bakgrunn

Brasil er ikke bare ett av de viktigste markedene for norsk klippfisk, det er også ett av de største markedene målt i både volum og verdi for norsk hvitfisk uavhengig av produktgruppe. Brasil skiller seg fra flere andre store klippfiskmarkeder fordi de kjøper klippfisk av både torsk, sei, lange og brosme. Det har blant annet bidratt til at eksporten til det brasilianske markedet i mange år har vært større enn til det portugisiske markedet. Nofima har derfor prioritert det brasilianske markedet i sin langsiktige strategiske markedsforskning.

De siste årene har etterspørselen etter «bacalhau-produkter» økt i Brasil. Norske produkter har i liten grad vært med på denne veksten og har derfor tapt betydelige markedsandeler. Eksportstatistikken viser at etterspørselen etter klippfisk av sei har falt betydelig, mens etterspørselen etter klippfisk av torsk har vist en svak positiv utvikling.

Norske bedrifter og deres organisasjoner hadde derfor forventet at eksporten av klippfisk av torsk skulle øke mer, først og fremst fordi den globale torskeprisen har falt betydelig de siste årene. Det forteller at ulike produkter har ulike utfordringer i dette markedet. Større kunnskap om det brasilianske markedet er derfor viktig for videre vekst og utvikling i norsk hvitfisknæring.

Målsetting

Prosjektets målsetning er å framskaffe næringsrelevant og forskningsbasert kunnskap om hvorfor det brasilianske markedet vokser uten at norske produkter øker i samme takt.

Hensikten er å gjøre det enklere for norske bedrifter å ta strategiske beslutninger i det brasilianske markedet og dermed kunne kapitalisere på veksten i det brasilianske klippfiskmarkedet.

Følgende delmål skal lede fram til hovedmålet:

Delmål 1. Bedre kunnskap om hvorfor eksporten av norsk klippfisk av torsk til Brasil ikke vokser i takt med markedet

Norske bedrifter økte eksporten av klippfisk av torsk med 6 prosent til Brasil i 2013 sammenlignet med 2012. Et prisfall på nesten 23 prosent bidro imidlertid til at totalverdien av eksporten av klippfisk til Brasil falt med 18 prosent.

Norske aktører hadde forventet at lavere torskepriser og dermed lavere priser på klippfisk av torsk skulle bidra til økt eksport. Det har imidlertid ikke skjedd, til tross for at importen av sjømat generelt og bacalhau spesielt har økt i Brasil de siste årene.

Bedre kunnskap og forståelse om hvorfor eksporten av klippfisk av torsk til Brasil ikke vokser raskere vil kunne bedre konkurranseevnen til norsk bedrifter, og bidra til å skape grunnlag for økt etterspørsel, og økt verdiskapning her hjemme.

Delmål 2. Klippfisk av sei

Brasil er det største markedet for norsk sei. De siste 5 årene har eksporten av klippfisk av sei til Brasil falt med 35 prosent, fallet i seikvoten forklarer bare deler av denne eksportreduksjonen. Siden prisen på klippfisk av sei har falt i samme periode, indikerer det at det også er forhold i markedet som kan forklare den reduserte etterspørselen.

Kunnskap om hvorfor brasilianske forbrukere og industrielle aktører kjøper klippfisk av sei er avgjørende for å kunne analysere konkurransesituasjonen og få en større forståelse for hvilke strategiske grep norske aktører kan ta for å vedlikeholde og øke etterspørselen i det største og viktigste markedet for norsk klippfisk av sei uavhengig av produktkategori.

Delmål 3. Overvåking av detaljmarkedet

Supermarkedkjedene er den viktigste salgskanalen for klippfisk i Brasil. Trolig omsettes så mye som ¾ av klippfiskvolumet i denne kanalen. Nye produkter introduseres kontinuerlig i detaljistleddet og konkurransen har økt betydelig de siste årene.

I prosjektet vil en gjennomføre markedsobservasjoner i de største supermarkedskjedene for å få større kunnskap om hvordan kategorien utvikler seg og hvilke nye produkter som introduseres.

Publikasjoner

Forskningsområder

Markedsstudier