Nofima får 5 millioner kroner fra EU til å forske på sameksistens langs kysten i Arktis.

Sist oppdatert

Publisert

  Rannveig Haugen Stiberg (NORCE) Bjørg Bruset (NINA)

Arktis er i dag utsatt for et stort press, både fra internasjonale næringsinteresser, storpolitikk og klimaendringer. Økt interesse for gruvedrift og masseturisme, sammen med intensivering av næringer som havbruk og skogbruk, fører til konkurranse og konflikt om arealbruk.

Et nytt EU-prosjekt på over 60 millioner norske kroner skal knytte forskere med ulik fagbakgrunn sammen med globale industriaktører, lokalbefolkning, interessegrupper og politiske beslutningstakere.

Prosjektet skal sammenstille kunnskap og komme opp med nye ideer om hvordan de ulike interessene kan kommunisere, forhandle og omgås hverandre i det daglige.

5 millioner til Nofima

Nofima er forskningspartner og får 5 millioner kroner fra EU til å måle effektene av sameksistens mellom fiskeri- og havbruksnæringene i Arktis.

I tillegg skal forskerne teste ut ny fangst- og overvåkningsteknologi for villfisk, spesielt torsk og sei, som oppholder seg rundt oppdrettsmerder i Finnmark.

– Villfisk som tiltrekkes merder på grunn av fôring blir ofte sett på som et problem og en uønsket byrde. Men fisken er egentlig en ressurs som vi kan og burde utnytte bedre, sier seniorforsker Roy Robertsen i Nofima.

Sterke miljøer i Tromsø

Tre forskningsmiljøer i Tromsø – NORCE, NINA og Nofima – får til sammen over 15 millioner kroner fra prosjektet. Arbeidet ledes av det finske naturressursinstituttet LUKE.

Nofima får 5 millioner kroner fra EU til å forske på sameksistens langs kysten i Arktis. Illustrasjon: Oddvar Dahl

Denne uken hadde alle 22 partnerne fra tilsammen 11 land planlagt å møtes til kick-off for prosjektet i Rovaniemi i Finland. Møtet blir i stedet digitalt, men det blir uansett starten på et fire år langt samarbeid på tvers av landegrensene i nord.

– Vi skal blant annet se på miljøeffekter av økonomisk aktivitet knyttet til ressursutnyttelse, forteller seniorforsker Corine Davids i NORCE, som leder en av arbeidspakkene i EU-prosjektet.

Næringsaktivitet eller klimaendringer

– Hvilke endringer i det arktiske miljøet og økosystemet skyldes næringsaktivitet, og hvordan skiller disse seg fra endringene som skyldes klima? For å analysere endringene i naturen bruker vi blant annet fjernmålingsteknikk basert på satellittbilder, sier Davids.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal bidra med kompetanse på fjernmåling og kartdata, og ikke minst den kunnskapen NINA allerede har om effektene av klima- og arealbruksendringer i Arktis. Jarle W. Bjerke og Hans Tømmervik, begge seniorforskere ved NINA Tromsø, skal lede NINA sitt arbeid i ArcticHubs.

Illustration: ArcticHubs

ArcticHubs

  • Prosjekt:             Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and cultural Arctic hubs (ArcticHubs)
  • Periode:              01.08.20 – 31.07.24
  • Leder:                  LUKE Natural Resources Institute Finland
  • Bevilgning:         6 millioner Euro
  • Program:            EU Horizon 2020

Kontaktperson