Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-582-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

Serier : Nofima rapportserie 5/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Stoff-flyten av næringsstoff og energi fra fôr ble målt over en periode på 88 dager et settefiskanlegg med resirkuleringsteknologi. Forsøket gikk over en periode fra innsett av fisk til en større leveranse, og inkluderer dermed variasjon in biomassen i anlegget. I forsøksperioden ble det brukt 303 tonn fôr. Ved starten av forsøket var det 232 tonn fisk i anlegget, og ved avslutning var biomassen 417 tonn. Underveis i forsøket ble det tatt ut 156 tonn fisk i form av en leveranse og en liten mengde død fisk. Det ble altså produsert netto 341 tonn fisk i perioden. I forsøksperioden ble det produsert 18 tonn tørket slam med 89 % tørrstoffinnhold. Slamanlegget var imidlertid ikke i drift hele forsøksperioden, og basert på mengde slam produsert i en periode på 1 måned med full drift på slamanlegget, ble det beregnet hvor mye slam som med normal drift ville blitt produsert ved den mengden fôr som ble fôret ut i løpet av forsøket. Det ble beregnet at det kunne blitt produsert 31 tonn tørket slam i løpet av forsøksperioden, og denne estimerte verdien er brukt i beregningene. Fôr, fisk og slam ble analysert kjemisk, og mengde tap av stoff ble beregnet som differansen mellom stoff/energi tilført fra fôr og stoff/energi funnet i fisk og oppsamlet slam. Forventet mengde fôrspill og faeces ble beregnet ut fra tidligere dokumentasjon for laks av denne størrelsen, og den oppsamlede mengde tørrstoff som ble fanget opp som slam, utgjorde 32 % av den beregnede mengden tørrstoff i fôrspill pluss faeces. Det var godt samsvar mellom beregningene for tørrstoff, fett, nitrogen, energi, fosfor og sink. Det er ikke kjent hvor stor andel av fôrspill og faeces som utgjøres av oppløste forbindelser som ikke kan fanges på mekanisk filter. Beregningene måler derfor ikke effektiviteten av dette spesifikke separasjonssystemet, men viser heller en oversikt over massebalansen inkludert totalt stofftap i et settefiskanlegg. Rensesystemet i dette anlegget er også dimensjonert i henhold til anleggets konsesjonskrav, og effektiviteten i renseanlegget avhenger følgelig av forutsetningene som er lagt til grunn ved dimensjonering. Forsøket ble utført i 2017, og det gjort endringer i anlegget etter dette. Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune (Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond).

Kontaktpersoner: