Nofima rapportserie

Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 37/2018

Antall sider: 42

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-575-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten tar for seg kostnadsutviklingen i norsk lakseoppdrett fram til 2017, og noen av drivkreftene bak kostnadsutvikling. Rapporten har fokus på smoltkostnader og kapitalbinding i næringen. Tidligere rapporter i samme prosjekt har blant annet hatt fokus på fôrkostnader og effektene av luseproblemene i næringen.

Kostnadene fortsetter å øke, med en økning på 5 % fra 2016 til 2017. Fôrkostnadene går ned, mens Andre driftskostnader øker, en indikasjon på vedvarende utfordringer med lus.

Både smoltkostnader og avskrivninger har økt mye de siste årene. Smoltkostnadene drives blant annet av overgang til større smolt og investeringer i RAS-anlegg. Økningene i avskrivningene henger naturlig nok sammen med økte investeringer i næringen, både i matfiskoppdrett og i verdikjeden for øvrig.