Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-554-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Dreyer, Bent Magne

Serier : Nofima rapportserie 17/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hensikten med denne rapporten er å drøfte hvordan ulike former for ressursrentebeskatning i fiskerinæringen vil påvirke konkurransesituasjonen til landbasert fiskeindustri. Vi har i rapporten forutsatt at vi har en spesialisert verdikjede, hvor landindustrien bruker et åpent råvaremarked for å skaffe seg fisk til sin produksjon og for å selge sine produkter. Det innebærer at vi har en fiskeindustri som ikke eier fartøy og som ikke er eid av fiskere. Vi er selvsagt klar over at dette ikke er tilfelle i dag, men det har vært nødvendig å gjøre denne forutsetningen, ettersom det er i fangstleddet at det økonomiske grunnlaget for ressursrentebeskatningen ligger. For eksempel er det slik at flere rederier i dag eier landbasert fiskeindustri og at flere industrianlegg eier fartøy med utgangspunkt i dispensasjon fra deltakerloven. Når vi har drøftet ulike former for ressursrentebeskatning, har vi tatt utgangspunkt i tre former for beskatning som er trukket frem i Eidesen-utvalgets NOU; overskuddsbeskatning, avgift per kilo fangst og auksjonering av kvoter trukket inn i forbindelse med konvertering av strukturkvoter. I vår vurdering er det vektlagt i hvor stor grad disse tre formene kan påvirke konkurransesituasjonen til landbaserte fiskeindustribedrifter. Vi har ikke drøftet nivå på ressursrentebeskatning og eventuelle andre institusjonelle begrensinger i utformingen – for eksempel handelspolitikk. Rapporten er organisert på følgende måte. Innledningsvis drøfter vi kort begrunnelse for ressursrentebeskatning og strukturelle trekk som påvirker hvilke deler av flåten som er i posisjon til å realisere ekstraordinære bedriftsøkonomiske overskudd. Vi går deretter over til å diskutere den spesialiserte landindustriens konkurranseposisjon – både i verdikjeden og økonomisk. I denne delen blir det også redegjort for hvilke tiltak som kan bidra til å styrke landindustriens lønnsomhet og styrke industriens posisjon i verdikjeden. Deretter drøfter vi hvilke ulike former for ressursrentebeskatning som er aktuelle. I denne delen blir det også drøftet hvordan de ulike formene kan påvirke landindustriens konkurranseposisjon.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen