Nofima rapportserie

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Robertsen, Roy; Nyrud, Thomas

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 1/2018

Antall sider: 35

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-535-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Havbruksnæringen i Troms hadde i 2015 en samlet verdiskaping, eller bidrag til BNP, på 2,52 milliarder kroner. Dette inkluderer verdiskapingen gjennom hele verdikjeden, fra akvakultur til foredling og engros. Høy grad av vertikal integrering i verdikjeden gjør det imidlertid vanskelig å skille ut verdiskapingen i de ulike leddene. Den samlede sysselsettingen innen primæraktiviteten var på 877 årsverk for 2015. Dette ga en verdiskaping per årsverk på 2,88 millioner kroner for året. Vi har i rapporten vist hvordan omsetningen fordeles mellom vareinnsatsen og det man definerer som verdiskaping. Videre ser vi hvordan verdiskapingen fordeles mellom de ulike produksjonsfaktorene. Verdiskapingen utgjorde cirka 37 % av havbruksselskapenes totale omsetning, som var på 6,84 milliarder kroner i 2015. Avkastning på eierkapitalen utgjorde cirka 19 % av omsetningen, mens 7 % av omsetningen gikk til de ansatte som arbeidsgodtgjørelse. Arbeidsgodtgjørelsen er en spesielt viktig del av de lokale ringvirkningene fra en nærings verdiskaping, da den medfører både økte skatteinntekter til kommunene, og at de sysselsatte vil konsumere mer fra andre næringer i sin hjemregion (såkalte induserte virkninger). Havbruksnæringens i Troms gjorde innkjøp på 5,4 milliarder i 2015.