Nofima rapportserie

Kostnadsutvikling i lakseoppdrett – med fokus på fôr- og lusekostnader

Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Hess, Eirik Junge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 24/2017

Antall sider: 47

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-522-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Kostnadene i norsk lakseoppdrett fortsetter å vokse. Denne kostnadsøkningen bekymrer både næringen selv, aksjonærer og finansinstitusjoner. Denne rapporten er den første fra et treårig prosjekt som følger kostnads¬utviklingen år for år, og som hvert år skal se nærmere på viktige enkeltfaktorer som bidrar til kostnads¬utviklingen.

Produksjonskostnadene for laks sank jevnt fra næringens start og fram til 2005. Fra 2005 til 2016 er kostnadene om lag doblet målt i nominelle verdier. Selv om vi tar høyde for inflasjon er kostnadsøkningen i overkant av 60 prosent.
Økte fôrkostnader og økte kostnader til overvåking, forebygging og behandling av lus er de viktigste forklaringene på kostnadsøkningen.

Lusekostnadene er fortsatt høye, rundt 5 milliarder per år, men veksten i lusekostnader har avtatt. Forebyggingen mot lus og medikamentfrie behandlinger øker, men med sterk reduksjon i badbehandlinger mot lus kan det se ut til at lusekostnadene reduseres i 2017.