Nofima rapportserie

Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien

Dreyer, Bent Magne; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 9/2003

Antall sider: 64

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-519-9

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten er resultatet av et prosjekt der Fiskeridepartementet har bedt om en nærmere analyse av hvordan produksjonskapasiteten har utviklet seg i norsk hvitfiskindustri. Dette sammendraget oppsummerer de viktigste konklusjonene fra prosjektet. Innledningsvis gis en sammenfatning av hovedfunnene fra den delen av prosjektet som har analysert hvordan endringer i makroøkonomiske forhold har påvirket den norske hvitfiskindustriens konkurranse¬evne. Deretter blir de viktigste funnene omkring kapasitetsutviklingen presentert og det blir redegjort for konklusjonene om hvor viktig graden av kapasitetsutnyttelse er for bedriftenes økonomiske prestasjon. Sammendraget avsluttes med en oppsummering fra den delen av prosjektet som har rettet oppmerksomheten mot virkemidler for å få til en bedre kapasitetstilpasning i norsk hvitfiskindustri.