Nofima rapportserie

Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn

Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 16/2005

Antall sider: 49

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-566-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Hvert kvartal fra yngelutsett til slakting (7 ganger) ble torsk tatt ut til analyser. Fisken i Skibotn var generelt av høy kvalitet. Den hadde akseptabel tilvekst inntil slaktetidspunktet, desember 2004. Det var perioder med lavere tilvekst pga uvanlig sjøvannskvalitet og tendenser til sykdom. Dette ble kontrollert og det oppstod ikke store problem. Man erfarte også i Skibotn, at fisken i oppdrett blir svært tidlig kjønnsmoden. Dette ble observert allerede første året i sjøen og den andre vinteren var all fisk kjønnsmoden. Dette er naturligvis ikke ønskelig da veksten stopper samtidig som man må fortsette fôringen.

Det ble observert melanindeponier i blodårene mellom muskelsegmentet allerede i det første uttaket, da fisken var 2-300 gram. Senere ble dette forhold registrert ved alle uttak.
Miljøgifter ble analysert i noen prøver av lever, muskel og fôr. For dioksiner ble samtlige prøver av fiskefilet og fiskefôr fra denne undersøkelsen målt til under EUs øvre grenseverdier for tillatte nivå. Grenseverdier for samlet sum dioksiner/furaner og dioksinlignende PCBer er foreslått til 8 pg WHO-TE/g våtvekt for fiskekjøtt, fiskeprodukter og produkter av dette. Det totale bidraget i torskefilet for PCDD/PCDF og non-orto PCB er kun 0.1 WHO-TE pg/g i dette studiet. Nivåene av tungmetaller i fiskefilet er lavere enn EUs øvre grenseverdier. Nivåene av arsen og kvikksølv i fôrprøvene er like under eller overskrider så vidt grenseverdiene.