Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-242-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari

Serier : Nofima rapportserie 4/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hensikten med dette arbeidet var å beregne de økonomiske konsekvenser for industrien ved varierende kvalitet for råstoffet (kvalitetsklasser) av torsk på et aggregert nivå. Sammenhengen mellom de enkelte kvalitetsfeil på råstoff og utbytte og produkt¬sammen¬setning er i stor grad ukjent. I tillegg er observasjonene av priser i markedene for de aktuelle produktene usikre. I analysene har vi derfor måttet benyttet en rekke forutsetninger som i stor grad er basert på subjektive oppfatninger. Dette betyr at tallene som fremkommer i rapporten må tolkes med varsomhet og betraktes som svært grove anslag om omfanget av de økonomiske konsekvensene ved varierende kvalitet på torskeråstoffet. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle økte fangst- eller prosesseringskostnader. Vi har tatt for oss produktkategoriene filet, saltfisk, klippfisk og fersk rund fisk. Betydelige kategorier som tørrfisk og frossen rundfisk er ikke behandlet. Vi har i stor grad lagt klassifiseringen av fangstskader i Akse mfl (2014) til grunn for analysene. Ernæringsstatus og medfølgende spaltingsproblematikk er ikke betraktet som fangstskade. Filet er beregnet å ha det høyeste verdipotensialet med om lag 13 % per kilo fisk. Av den norske eksportverdien i 2013 utgjør dette 100 millioner kr. Resultatene for saltfisk ligger i intervallet 3,3-7,7 % per kg (23-54 millioner kr) og for klippfisk 2-4 % per kg (30-57 millioner kr). For salget av fersk fisk er verditapet estimert til 3-4 % per kg (25-35 millioner kr). Samlet gir dette et potensial på mellom 178 og 246 millioner kr.

Kontaktpersoner: