Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-699-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar

Serier : Nofima rapportserie 28/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Nofima Marked har testet om agn i poser (poseagn) ville gi bedre økonomi i fiske etter hyse med handengt line. Agnet skulle angivelig gi større fangstrater i hysefiske og større hyse. Poseagn, poseagn tilsatt rødåtepulver, agn fra sauri og makrell er derfor testet i fiske med bunnline på Malangsgrunnen i perioden oktober 2008 til februar 2009. Forsøket viser at i perioder når hyse dominerer i linefangstene (høsten) har bruk av poseagn en betydelig positiv effekt på driftsøkonomien. Årsaken er at bruk av poseagn gav høyere samlet fangstrate enn både agn fra sauri og makrell. Fangstraten på hyse økte og agnet fanget større hyse. På høsten økte også fangstraten av torsk, mens fangstratene av andre fiskeslag gikk noe tilbake Tilsetning av rødåtepulver dempet den positive effekten fordi fangstratene av torsk og annen fisk gikk sterkt ned. I januar og februar var fortsatt fangstratene av hyse større for poseagn og poseagn tilsatt rødåte, enn for agn fra sauri og makrell. Poseagnet tilsatt rødåte hadde svært mye dårligere fangstrater for torsk og gir derfor svært mye dårligere dekningsbidrag per fangstdag enn de andre agntypene. Naturlig agn fra sauri og makrell gir begge økte fangstrater for torsk og derfor bedre dekningsbidrag per fangstdag enn poseagnet. Poseagnet gir imidlertid så pass store fangstrater på torsk at det vil være mulig å ta opp torskekvoten under et normalt vinterfiske. Ved å bruke poseagn, i stedet for agn fra sauri eller makrell, under vinterfisket vil en redusere den maksimale inntjeningen per dag, men øke hysefangstene betydelig. Høyere daglige hysefangster og flere sjøvær i løpet av vinteren vil øke de totale driftsinntektene og fartøyets lønnsomhet vesentlig i vintersesongen.