Nofima rapportserie

Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid

Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 22/2009

Antall sider: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-687-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten omhandler fire viktige næringer i nord – marin, energi, reiseliv og kultur. Det presenteres to scenarier for hver av disse. Vi har da skissert et offensivt scenario der det tas grep for å fremme regional forankring, kompetanse og ansvarliggjøring, og et defensivt scenario som står i kontrast til dette.

I en workshop vi arrangerte ble det identifisert 200 drivkrefter som antas å påvirke utviklingen av Nord-Norge og nordområdene frem mot 2040. Blant disse grupperte vi fire hoveddrivkrefter, og vi laget en modell som setter disse inn i en sammenheng. Hypotesen er; at dersom sentrale krefter er for svake, eller i ubalanse, så vil det hemme bærekraft og produktivitet.

Konklusjonen er at vi må dreie vår kompetanse mot problemstillinger knyttet til ”grenser”, ”fordeling” og ”ansvar”, fordi det er disse områdene som mer enn noe annet synes å forme vår fremtid. Dermed sikrer vi ikke bare en bærekraftig utvikling i nord, men vi utvikler også en kompetanse som verden i økende grad etterspør.

Selve scenariene, som fremstår gjennom ulik vekting av drivkreftene over, er ikke utfyllende og er heller ikke ment å gi noen fasit. De er bevegelig illustrasjoner som kan brukes i strategiprosesser fremover.