Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-204-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Borch, Trude Kristin; Svorken, Marianne

Serier : Nofima rapportserie 28/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målsettingen med studien har vært å undersøke lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter til turister i Nord-Norge. Utgangspunktet er et utvalg aktivitetsbedrifter som, i større eller mindre grad, tilbyr sjøfiske til turister. Vi har søkt å undersøke om det finnes noen sammenheng mellom lønnsomhet og faktorer som: størrelse på bedriften, andel fisketurisme (av omsetning), sesonglengde fisketurisme, kapasitetsutnyttelse, gjestestruktur, andel gjenbesøk, markedsførings- og distribusjonskanaler. Gjennom regnskapsanalyse av 62 bedrifter fant vi at 31 % hadde «ikke tilfredsstillende» lønnsomhet, 16 % «svak» lønnsomhet og 53 % fra «tilfredsstillende» til «meget god» lønnsomhet. Analysene viser ingen klare sammenhenger mellom størrelse på bedrift og lønnsomhet, men det kan se ut til at det er fordelaktig for bedriftene å ha om lag 4 senger tilgjengelig per båt. Videre viser resultatene at de mest lønnsomme bedriftene har en noe lavere gjennomsnittlig fisketurismeandel enn de mindre lønnsomme. I den forbindelse er det rimelig å anta at de mest lønnsomme bedriftene får utnyttet flere sesonger og dermed har en bedre kapasitetsutnyttelse. Muligens er lokalisering også av betydning. I vår undersøkelse er det en større andel bedrifter som har en «ikke tilfredsstillende» lønnsomhet i Finnmark enn i Nordland og Troms. Det er gjennomgående for studien at det er svært stor variasjon mellom bedriftene og at det derfor er vanskelig å trekke noen endelige konklusjoner. Funnene indikerer imidlertid hvilke variabler som er verdt å vektlegge for å øke lønnsomheten i denne typen bedrifter.

Kontaktpersoner: