Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-132-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Andreassen, Otto; Robertsen, Roy

Serier : Nofima rapportserie 4/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Tildeling av rettigheter for fangst eller oppdrett er sentrale offentlig virkemiddel i sjømatnæringen. Ofte knyttes det ulike vilkår til slike tildelinger. Denne rapporten klargjør dagens eierskap for laksekonsesjoner fra tildelingsrunden i 2009, relatert til minstekravet, om at konsesjonene skulle forbeholdes "mindre aktører", (aktører med færre enn 20 konsesjoner). Konsesjonsvederlaget ble satt på 8 millioner generelt og 3 millioner i Finnmark, som ifølge stortingsproposisjonen for konsesjonsrunden, ble vurdert som relativt høyt, men ønskelig for å hindre spekulasjoner og videresalg av konsesjonene. I henhold til både tildelingsforskriften og tilhørende stortings¬proposisjonen for konsesjonsrunden var det åpnet for å sette vilkår som kunne sikre at kriteriene som var avgjørende for tildelingene ble etterlevd. Konsesjonene ble imidlertid gitt uten noen vilkår om etterlevelse av konkurransekriterier om aktørstørrelse og bearbeiding. Konsesjonene kunne dermed rett etter tildelingen omsettes på lik linje med andre konsesjoner for laksefisk. I vårt materiale, som er basert på offentlige tilgengelige dokumenter, registre, databaser, internett- og medieoppslag finner vi at 16 av konsesjonene har skiftet eier siden tildelingen. Dette utgjør 25 % av de 64 tildelte konsesjonene. Konsesjonene fra 2009-runden er i all hovedsak kjøpt opp av "store aktører" (med mer enn 19 konsesjoner). Konsesjonene har vært videresolgt til langt høyere priser enn det myndighetene vurderte som hensiktsmessig for å hindre spekulasjoner og videresalg. Grove anslag tilsier at konsesjonene, som hittil er videresolgt fra konsesjonsrunden i 2009 har gitt rom for en salgsgevinst tilsvarende 296 millioner. Noe satt på spissen kan det konkluderes med at de store aktørene likevel har fått tilgang til konsesjonene som myndighetene ønsket å holde dem utenfor. De store aktørene har imidlertid måtte vente litt lengre og betalte en vesentlig høyere pris, hvor salgsgevinsten har vært privatisert.

Kontaktpersoner: