Nofima rapportserie

Kartlegging av teknologi til raffinering av makrellolje

Haugen, John-Erik; Oterhals, Åge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 18/2018

Antall sider: 27

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-555-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Konvensjonell og ny prosessteknologi for raffinering av marine oljer er blitt kartlagt ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur og patenter og vurdert for mulig anvendelse til raffinering av råolje fra makrell restråstoff. Det eksisterer noe litteratur på raffinering av marine råoljer, men lite på råolje fra restråstoff fra fisk. Dessuten er lite dokumentert på makrellolje. Det er derfor lagt vekt på å prioritere teknologi anvendt på råolje fra beslektede arter (sild, lodde, sardin), som vil være mest relevant for prosessering av makrellolje. Det meste av rensemetodene i litteraturen er basert på laboratoriestudier, som innebærer at disse metodene fortsatt er på FoU stadiet. Noen av teknikkene vil kunne egne seg til industriell prosessering av vegetabilske oljer, men de fleste nye teknikkene har sine begrensninger med hensyn til bruk på marine oljer med en høy andel flerumettede fettsyrer. Den største tekniske utfordringen er oksidasjon, isomerisering og polymerisering av oljen under prosessering, skalerbarhet og kostnader i industriell skala.

Hovedkonklusjonen er at konvensjonell raffineringsteknologi vil være mest aktuell til foredling av råolje fra makrell restråstoff, m.a.o. alkalisk avsyring, bleking ved bruk av blekejord og aktivt kull, vinterisering ved bruk av tørrfraksjonering og deodorisering ved bruk av dampstripping.