Rapport

Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt

Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Özkan Gülzari, Şeyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: NIBIO

Utgave: 55

Antall sider: 48

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-17-01840-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV

Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige kvalitetssikringssystemer.
I den senere tid har det vært et økt fokus på dyrehelse og -velferd i reindrifta. Det har for eksempel vært et fokus på lave slaktevekter, spesielt i Finnmark, der redusert kjøttkvalitet og dårlig omdømme for næringen som helhet har vært trukket frem som mulige konsekvenser. I tillegg har
håndteringsstress vist seg å ha negativer effekter på kjøttkvalitet og holdbarhet. Ved bruk av enkle og
målbare velferdsindikatorer har en lykkes å vurdere velferd hos produksjonsdyr i landbruket. Hvis lignende systemer for vurdering av velferd hos tamrein kan utvikles, vil det kunne bidra til en, økonomisk økologisk og kulturelt bærekraftig næring. Varekjeder, foredlere og forbrukerne etterspør
store slakt av god kvalitet. Med dokumentasjon av god dyrevelferd i hele verdikjeden, kan en markedsføre reinprodukter ut til butikkene og trolig skape et større marked......