Nofima rapportserie

Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 2/2017

Antall sider: 106

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-480-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Utviklingen av havbruksnæringen styres etter prinsippet om bærekraftig utvikling; sosial, økonomisk og miljømessig. Forvaltningen trenger mer kunnskap om hvilke effekter merdbasert havbruk har på økosystemtjenester og samfunn. Balsfjorden gir en unik mulighet til å studere hvordan anleggsetablering påvirker miljø og samfunn, der status for systemet i stor grad er kjent før etablering, og det kan legges til rette for en detaljert oppfølging av miljø og samfunn etter at oppdrettsanlegg er etablert. Det var derfor interesse for å etablere et større pilotprosjekt for kunnskapsoppbygging om virkninger på natur og samfunn, før, under og etter drift av et matfiskanlegg for laks i Balsfjorden. Rapporten har en statusgjennomgang som er delt inn i fem deler. Disse delene belyser ulike sider av kunnskapsgrunnlaget som bør ligge til grunn for forvaltning og drift av havbruksnæringen. Første del ser på sosioøkonomiske og institusjonelle forhold, del to tar for seg naturmiljø, del tre gir status for sjøvandrende laksefisk, del fire beskriver miljøpåvirkninger mens del 5 tar for seg drift ved havbruksanlegg, samt mulige effekter av denne på omgivelsene.