Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-458-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Roth, Bjørn

Serier : Nofima rapportserie 59/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Optilice er et konsept hvor laksefisk (Salmo salar og Oncorhynchus mykiss) avluses ved bruk av oppvarmet sjøvann. Prinsippet består av 2 skovlhjul som drar fisk gjennom et vannbad, slik at hver fisk får lik behandling både med hensyn til temperatur og eksponeringstid. Systemet har en kapasitet på 100 tonn/t, men kommersielle tester viser at hver linje har god overkapasitet til å mate inn opptil 150 tonn/t i korte perioder. Undersøkelser viser at metoden har en avlusningseffekt på 98-100 % på bevegelige lakselus (Lepeophtheirus salmonis) dersom en nytter rett temperatur for 20-30 s, men liten effekt på fastsittende lus. Metoden kan også nyttes mot bevegelige skottelus (Caligus elongatus). Temperatur synes å ha best effekt fremfor tid og vil variere i henhold til sesong fra 28 °C om våren til 34 °C på sensommeren. Vannet opprettholder tilfredsstillende vannkvalitet gjennom produksjonsprosessen. Blodprøver gir ingen fysiologiske indikasjoner på hypoksi og histologi av gjeller avdekker ingen skader som følge av behandling. Utfordringen er imidlertid fysiske skader som følge av håndtering, både gjennom pumpe, avsiling inn og ut av Optilice. Under gode betingelser vil systemet kunne effektivt avluse fisken, med såpass lite påvirkning at dødeligheten kan understige 0,5 % over en 30 dagers periode, både for laks og ørret. Imidlertid er dette også betinget fiskens evne til å respondere og skade seg selv, noe som er avhengig av art og størrelse. Til tross for lave skade- og dødelighetstall gjennom flere kommersielle kjøringer utgjør fysiske skader gjennom rift, slag, kapp og gjelleblødning fortsatt en god andel av død fisk. Utfra de tall som nå foreligger og tekniske feil som er utbedret kan Optilice ansees som en hurtig og effektiv måte å avluse fisk, samtidig som den ivaretar fiskevelferd. Fiskens velferd er i all hovedsak avhengig av premissene på merdkanten, samt de tekniske betingelser ombord i fartøyet. Vesentlig blir opplæring, standardisere protokoller for bruk og videreutvikling av systemet.

Kontaktpersoner: