Nofima rapportserie

Rapport/Report 14/2016 – norsk sammendrag

Aas, Turid Synnøve

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 14/2016

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-370-1

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Konsentrasjonen av vannløselige fosfater (PO4) og totalt fosfor ble analysert i prøver av slam fra Nofima sitt RAS-anlegg. Slam fra virvelseparator som er montert på hvert kar hadde høyest konsentrasjon av fosfor, og det meste (om lag 90 %) av fosforet var bundet til partikler.

Hias IKS har utviklet en biologisk metode for å gjenvinne vannløselig fosfat (PO4) fra avløpsvann som kan være aktuell for å gjenvinne fosfor fra slam fra akvakultur. I en enkel test ble det vannløselige fosfatet tilnærmet fullstendig fjernet fra slamprøver med 12 ‰ brakkvann med Hias’ metode. Siden bare rundt 10 % av fosforet i slammet var løst i vann, er imidlertid forbehandling av slammet for å frigjøre vannløselig PO4 nødvendig for at Hias’ metode skal kunne gjenvinne fosfor fra slam fra akvakultur på en effektiv måte.