Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-334-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena

Serier : Nofima rapportserie 40/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Lerøy Midnor igangsatte dette prosjektet for å tette kunnskapshull knyttet til fiskevelferd og fiskehelse, økonomiske hensyn og driftsmessige utfordringer i lukkede anlegg med resirkulert sjøvann på land. Ved prosjektets start (uke 15) ble 150000 smolt overført til sjø (merd 14, Slåttholmen), mens 150000 smolt fra samme sortering ble fordelt på 6 kar med resirkulert brakkvann (RAS) for postsmoltproduksjon på land. Produksjonen av postsmolten på land og smolten i merd 14 kunne da sammenlignes i denne perioden. Videre ble også postsmolten satt ut i sjø (merd 15, Slåttholmen) i uke 20. Merd 14 og 15 kunne da sammenlignes fra uke 20 og til prosjektets slutt (uke 37). Vannkvaliteten i RAS ble fulgt opp og dokumentert under postsmoltproduksjonen. Videre ble postsmoltens ytelse, akkumulert dødelighet, velferd og mulig kjønnsmodning fulgt opp. I sjøen ble det registrert ytelse, dødelighet og lusepåslag. Verdiene for nitritt, nitrat og TAN var innenfor anbefalte grenseverdier for postsmolt i RAS. Fjerning av TAN var over 85 %. CO2 - konsentrasjonene i karene lå over anbefalte grenseverdier. Turbiditeten, og konsentrasjonen av partikler og organisk materiale var lave. Postsmolten på land hadde en høyere SGR og en lavere TGC enn kontrollgruppen i sjø, mens etter overføring av postsmolten til sjø, hadde postsmolten både høyere SGR og TGC, og ved prosjektets slutt hadde postsmolten en betydelig høyere vekt, lavere dødelighet, og mindre lusepåslag. I tillegg så det ut til at den tålte lusebehandling bedre. Det ble det ikke funnet alvorlige skader på postsmolten etter fasen på land, og det ble ikke funnet kjønnsmoden fisk.

Kontaktpersoner: