Nofima rapportserie

Fangstskader på ferskt råstoff (torsk) levert fra kystflåten. Fangstskadeindeks til bruk i mottakskontroll og kvalitetssortering

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 10/2004

Antall sider: 29

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-541-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Det er behov for bedre mottakskontroll og sortering av ferskt råstoff etter kvalitet, gjerne koblet opp mot råstoffprisen. For å kunne gjøre dette kreves det standardiserte metoder og verktøy, basert på kvalitetsegenskaper i råstoffet som har betydning for produktkvaliteten og økonomien i produksjonen.

Dette var bakgrunnen for at prosjektet ”Kvalitetsfeil i råstoff (torsk) levert fra kystflåten” ble gjennomført i 2002 og 2003, med Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond, Norges Forskningsråd og Norges råfisklag som oppdragsgivere.

Rapporten diskuterer begrepet råstoffkvalitet og beskriver ni ulike kategorier av fangstskader som kan oppstå på ferskt råstoff (torsk), fisket med vanlige redskapstyper i kystfisket, som garn, line, snurrevad og juksa. Rapporten beskriver også en mulig metode for sensorisk vurdering av fangstskader på ferskt kjølt råstoff.