Publisert 2008

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-643-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent Magne

Serier : Nofima rapportserie 12/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

LMV AS ble etablert i 2007 for å fungere som mottaksanlegg for restitusjon av levendefanget torsk. Eierne av selskapet er foredlingsbedriften Gunnar Klo AS og eierne av tre fiskefartøy. I dette prosjektet er driften av selskapet studert fra et økonomisk ståsted. I tillegg til akklimeringsanlegget har vi også tatt for oss økonomien i fartøyleddet. Det er her gjort vurderinger med og uten regjeringens kvotebonus for levendefangst. Aktørene bak LMV har drevet levendefangst av torsk i flere år, og investeringene preges av en lærekurve. De nødvendige investeringene er derfor estimert med basis i deres erfaringer og informasjon om et fartøy som nylig er bygd om. Investeringene er svært avhengige av fartøyets utforming. For fartøy mellom 21 og 28 m anslås investeringsbehovet til 250–500.000 kr. Viktige poster er dobbeltbunn, pumper og sorteringsbinge. Levendefangst gir høyere enhetskostnader enn tradisjonell fangst, men samtidig høyere salgspris. Viktige kostnadsdrivere er flere fiskedøgn som følge av lavere føringskapasitet, økt lott på grunn av høyere delingsfangst, kapitalkostnader fra investeringene, drivstoff til pumper og ekstra gange og ingen inntekt fra biprodukter som lever og hoder. For et fartøy som setter av 81,5 tonn til levendefangst og oppnår 80 % overlevelse gir dette en resultatøkning på 45.000 kr, noe som representerer en internrente på 17 %. Dersom levendefangst avregnes med 80 % mot kvoten øker resultatet med 215.000 kr. LMV AS etablerte to restitusjonsanlegg, som ble plassert på Myre i Vesterålen og i Båtsfjord. Investeringene beløp seg til i overkant av 1 million kr. Anleggene tok i mot 280 tonn levende torsk i løpet av 2007. Driften var ikke ment å gi overskudd, og anlegget fikk betalt 1,15 kr per kg som ble satt inn. Dette ga et resultat eksklusiv tilskudd på -44.000 kr. Det er betydelig ledig kapasitet i anleggene, og kostnadene er i hovedsak faste, daglig ettersyn og kapital. Dette betyr at med høyere produksjon vil enhetskostnadene kunne bli betydelig lavere.

Kontaktpersoner: