Publisert 2008

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-635-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge

Serier : Nofima rapportserie 5/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Dette prosjektet drøfter to problemstillinger: i) har det betydning for byrde og skatteover¬veltning hvor i verdikjeden en avgift eller skatt pålegges? og ii) hvem bærer byrden av en avgift eller skatt som legges på ett bestemt ledd i verdikjeden i fiskerinæringen? I følge økonomisk teori er det ikke nødvendigvis den som betaler som bærer byrden av en skatt lagt på konsum av et produkt. Fordeling av byrden vil i første rekke være avhengig av hvor prisfølsom etterspørselen og tilbudet i markedet er. Vi finner imidlertid for lite informasjon om prisfølsomheten til etterspørsel- og tilbudsfunksjonene i fiskerinæringen som egner seg til å gi noen sikre svar på vår problemstilling. Vår analyse av eksporten av fersk laks gir oss imidlertid mulighet til å studere effekten ved innføring av økt eksportavgift. Vår konklusjon er at en økning i eksportavgiften i liten grad påvirket eksportørenes marginer eller lønnsomhet, selv om det var eksportørene som i første hånd betalte avgiften. Byrden ble således veltet over på andre aktører, som konsumenter, oppdrettere og foredlings-industri.

Kontaktpersoner: