Nofima rapportserie

Hvem bærer byrden av skatter og avgifter i fiskerinæringen?

Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 5/2008

Antall sider: 31

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-635-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Dette prosjektet drøfter to problemstillinger: i) har det betydning for byrde og skatteover¬veltning hvor i verdikjeden en avgift eller skatt pålegges? og ii) hvem bærer byrden av en avgift eller skatt som legges på ett bestemt ledd i verdikjeden i fiskerinæringen? I følge økonomisk teori er det ikke nødvendigvis den som betaler som bærer byrden av en skatt lagt på konsum av et produkt. Fordeling av byrden vil i første rekke være avhengig av hvor prisfølsom etterspørselen og tilbudet i markedet er.
Vi finner imidlertid for lite informasjon om prisfølsomheten til etterspørsel- og tilbudsfunksjonene i fiskerinæringen som egner seg til å gi noen sikre svar på vår problemstilling. Vår analyse av eksporten av fersk laks gir oss imidlertid mulighet til å studere effekten ved innføring av økt eksportavgift. Vår konklusjon er at en økning i eksportavgiften i liten grad påvirket eksportørenes marginer eller lønnsomhet, selv om det var eksportørene som i første hånd betalte avgiften. Byrden ble således veltet over på andre aktører, som konsumenter, oppdrettere og foredlings-industri.