Publisert 2001

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-470-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bendiksen, Bjørn Inge; Nilssen, Frode

Serier : Nofima rapportserie 6/2001

År : 2001

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Nordvest-russisk fiskeflåte har de siste ti årene vært en viktig leverandør av råstoff til nordnorsk fiskeindustri. Endringer i nordvest-russisk fiskeflåte, der ferskfisktrålere fases ut til fordel for fabrikktrålere eller fartøy som fryser fangsten ombord, har endret handelsmønsteret markant i løpet av få år. Strukturendringene i flåten har dels skjedd gjennom ombygging av eksisterende fiskebåter og dels gjennom leasing av fartøy fra Vesten. Mer enn 40 vestlige fiskebåter er de siste årene satt inn i russisk fiske i det nordlige basseng i såkalt bareboatcharter. Båtene er i hovedsak eid av vestlige aktører, med norske selskaper som de største eierne. Det sterke vestlige innslaget i russisk fiskeflåte har flere årsaker. Rederienes mangel på kapital og få muligheter for finansiering i Russland, samtidig med stor vestlig interesse for tilgang til russiske fiskekvoter er noen årsaker. Russland representerer samtidig et stor marked for nye eller brukte vestlige fiskebåter. Endringene i flåten har medført at en økende andel av råstoff tilvirkes eller fryses inn ombord. For nordnorsk fiskeindustri har dette medført at landingene av ferskt råstoff er kraftig redusert. Samtidig har førstehåndsomsetning i økende grad blitt omsatt via nye flere fryseterminaler til aktører som eier fartøyene eller driver med engroshandel med fisk. Selv om endringene på flåte og aktørnivå har medført at stadig mer av russiske fangster av torsk landes i norske havner, er dette ikke lengre ensbetydende med at råstoffet kanaliseres til norsk fiskeindustri.

Kontaktpersoner: