Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-450-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Olsen, Ragnar Ludvig; Strøm, Terje; Sunnanå, Knut; Akse, Leif; Edvardsen, Torgeir

Serier : Nofima rapportserie 11/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag til ny strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø for nye FoU-tilbud til sjømatindustrien. Gruppen fikk i oppgave å gi innspill til styrene i Norges Fiskerihøgskole og Fiskeri¬forsk¬ning om hvordan de to institusjonene i samarbeid kan styrke satsingen overfor norsk fiske- og sjømatindustri. Gruppens anbefalinger er at styrene i Norges fiskerihøgskole og Fiskeriforskning fatter følgende beslutninger: At: " det blir inngått en samarbeidsavtale mellom Norges fiskerihøgskole og Fiskeri¬forskning som omfatter FoU og undervisning innenfor næringsmiddel¬området; " det arbeides mot Norges forskningsråd for å få et Strategisk program (SIP/SUP) innenfor marin næringsmiddelproduksjon lagt til Tromsømiljøet; " det nedsettes en faggruppe som går gjennom studieplanene for industri¬relevante kurs i næringsmiddelfag ved Norges Fiskerihøgskole B med sikte på felles bruk av personell og infrastruktur til gjennomføring av kandidat- og forsker¬utdanningen; " det initieres et prosjekt for å utrede etablering av nye forsøksfasiliteter som fyller kravene til utvikling av næringsmiddelprodukter/-prosesser. Til utredningen bør det søkes egen finansiering og engasjeres en ekstern prosjekt¬leder; " Norges fiskerihøgskole og Fiskeriforskning samarbeider om etterutdanning og kompetanse byg¬ging i sjømatindustrien. Gruppens anbefalinger er enstemmige.