Nofima rapportserie

Linefiske: En sammenligning av Island og Norge

Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent Magne; Bendiksen, Bjørn Inge

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 6/2009

Antall sider: 50

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-670-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Her rapporteres resultatene fra en sammenlignende studie av utviklingen i linefisket på Island og i Norge. I tillegg analyseres det hvilke faktorer som særlig har bidratt til at linefisket på Island har økt samtidig som det har stagnert i Norge. Analysen er en del av FHF-prosjektet; Markedsbasert høsting av fiskeressurser.

Vi finner følgende forklaringer på at det islandske linefisket har utviklet seg mer positivt enn det norske:
• Den islandske kvotebonusen 16 % kvotebonus for linefartøy med håndegnet line og som drifter fra et bestemt sted har en kraftigere stimulerende effekt enn den norske agnkvoteordninga.

Kvotebonus forklarer noe, men langt fra all vekst i det islandske linefiske for kystflåten. Vi finner også fire andre forhold som er forskjellig på Island og i Norge, og som antas å ha betydning for bruk av line:
• Innføring av et ITQ-system for juksaflåten, kombinert med at omsetning kun kan skje til fartøy som fisker med krokredskap.
• Effektiviteten og lønnsomheten til små autolinefartøy på Island, som gjør at de har økonomi til å kjøpe større kvoter.
• Fiskeindustrien har preferanser for linefanget fisk og anledning til å eie fiskefartøy og kvoter. Anledning, preferanse og lønnsomhet fører til at fiskeindustrien investerer i autolinefartøy og allokerer kvoter til de samme fartøyene.
• Fiskeindustriens kunder har sterke preferanser i retning av linefanget fisk med to begrunnelser - råstoffets kvalitet og miljøvennlig fangstmetode.