Nofima rapportserie

Anlegg for innfrysing på land av råstoff fra kystflåten - forstudie. En teknisk/økonomisk gjennomgang

Akse, Leif; Henriksen, Edgar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 45/2014

Antall sider: 37

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-240-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Råfisklaget og FHF har fått forespørsler fra fiskere og andre om å starte innfrysing av fisk fra kystflåten. Bakgrunnen er mellom annet:
o Avsetningsproblemer på små plasser som mangler mottak
o Stor prisforskjell mellom kjølt og frosset råstoff, særlig hyse
o Frysing i stor skala kan eventuelt avhjelpe kapasitetsproblem i mottaket i toppsesonger
Det ble besluttet først å gjennomføre en forstudie som belyser økonomiske og tekniske forutsetninger for etablering og drift av små og større anlegg for innfrysing på land av fangst fra kystflåten. Forstudien omfatter i hovedtrekk tre deler:

1. Egnet fryseteknologi, prosessflyt og driftsmessige forutsetninger for små og store anlegg som skal fryse inn torsk, hyse, blåkveite, mv. levert av kystflåten.
2. Krav til råstoffkvalitet for at kvaliteten på landfrosset fisk skal bli konkurransedyktig med ombordfrosset.
3. Økonomiske analyser som avklarer muligheter for lønnsom drift av landbaserte fryseanlegg, basert på forutsetninger om kostnader, råstoff-/produktpriser, kvantum, kapasitetsutnyttelse, driftstid, mv.

Forstudien konkluderer med at det bør settes i gang forsøk med frysing av torsk og hyse i små, lokale anlegg, mens det synes lite relevant å satse på innfrysing i stor skala for å øke mottakskapasiteten i toppsesonger. Forsøk som settes i gang bør gå over en hel års-syklus, og kan omfatte eksperiment med råstoffkvalitet, frysebetingelser og produktvarianter. I forsøksperioden dokumenteres driftsøkonomien grundig.