Nofima rapportserie

Laksebein som ingrediens i fôr til torsk

Toppe, Jogeir; Albrektsen, Sissel

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 14/2006

Antall sider: 12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-588-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Et laksebeinmel ble testet ut ved gradert innblanding i fôr til torsk i et 11 ukers fôringsforsøk. Forsøket viste at fôropptaket økte i takt med økende nivå laksebein i fôrene, og at det økte inntaket av fôr resulterte i økt tilvekst samtidig som en god fôrfaktor ble opprettholdt. Diettene med laksebein gav økt protein- og stivelsesfordøyelighet (P<0,05). En forklaring kan være at det høye askenivået i fôrene senker passasjehastigheten i tarmen og muliggjør større grad av enzymatisk nedbryting av fôr til komponenter som lett blir tatt opp i tarmen. Selv om fordøyeligheten av fett viste en negativ sammenheng med nivå aske, var den lite påvirket ved nivåer aktuelle for torskefôr. Resultatene tilsier at denne type biprodukt fra laks er velegnet som fôr til torsk, og at resultatene kan anvendes i utvikling av nye og mer effektive fôr til torsk.