Nofima rapportserie

Rapport/Report 16/2011 norsk sammendrag

Jacq, Celeste; Ødegård, Jørgen; Bentsen, Hans; Gjerde, Bjarne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 16/2011

Antall sider: 40

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-871-3

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten gjennomfører en kritisk gjennomgang av dagens kunnskap om interaksjoner mellom oppdrettslaks og ville laksepopulasjoner med spesifikk relevans for Norge, samt diskuterer dagens kunnskap om effektiv forvaltning av ville bestander av denne arten. Rapporten beskriver i detalj informasjon om akvakulturproduksjon, livssyklus, utbredelse og populasjonsstruktur, genetiske interaksjoner og bevaring av atlantisk laks. Et eget kapittel drøfter hvilke forskningsområder som trenger spesiell oppmerksomhet i tiden fremover.